داستانک  

مسجدی در همسایگی مشروب فروشی قرار داشت
و امام جماعت آن مسجد در خطبه هایش
هر روز دعا می کرد:
"خداوندا زلزله‌ای بفرست تا این میخانه ویران شود ."
روزی زلزله آمد و دیوار مسجد روی میخانه فرو ریخت
و میخانه ویران شد. صاحب
میخانه نزد امام جماعت رفت
و گفت: "تو دعا کردی میخانه من ویران شود پس
باید خسارتش را بدهی !"
امام جماعت گفت: "مگر دیوانه شدی،
مگر می شود با دعای من زلزله بیاید و میخانه‌ات خراب شود !"
پس هر دو به نزد قاضی رفتند.
قاضی با شنیدن ماجرا گف

ادامه مطلب  

داستانک  

مسجدی در همسایگی مشروب فروشی قرار داشت
و امام جماعت آن مسجد در خطبه هایش
هر روز دعا می کرد:
"خداوندا زلزله‌ای بفرست تا این میخانه ویران شود ."
روزی زلزله آمد و دیوار مسجد روی میخانه فرو ریخت
و میخانه ویران شد. صاحب
میخانه نزد امام جماعت رفت
و گفت: "تو دعا کردی میخانه من ویران شود پس
باید خسارتش را بدهی !"
امام جماعت گفت: "مگر دیوانه شدی،
مگر می شود با دعای من زلزله بیاید و میخانه‌ات خراب شود !"
پس هر دو به نزد قاضی رفتند.
قاضی با شنیدن ماجرا گف

ادامه مطلب  

داستانک  

مسجدی در همسایگی مشروب فروشی قرار داشت
و امام جماعت آن مسجد در خطبه هایش
هر روز دعا می کرد:
"خداوندا زلزله‌ای بفرست تا این میخانه ویران شود ."
روزی زلزله آمد و دیوار مسجد روی میخانه فرو ریخت
و میخانه ویران شد. صاحب
میخانه نزد امام جماعت رفت
و گفت: "تو دعا کردی میخانه من ویران شود پس
باید خسارتش را بدهی !"
امام جماعت گفت: "مگر دیوانه شدی،
مگر می شود با دعای من زلزله بیاید و میخانه‌ات خراب شود !"
پس هر دو به نزد قاضی رفتند.
قاضی با شنیدن ماجرا گف

ادامه مطلب  

باز هم به تو میرسم ....  

در عجبم 
از چشمانم ک قرن هاست 
با پلک هایی نیمه باز 
تبانی کرده ند 
حرفهای ناگفته م 
بزرگ شده ند رشد کرده ند  
انقدر حجیم ک گلویم را میفشارند  
حرفهایی از جنس سکوت 
ک به باورهایم لگد میزنند تا  
در برزخ بودن و نبودن هایم 
باز هم به تو برسم 

ادامه مطلب  

باز هم به تو میرسم ....  

در عجبم 
از چشمانم ک قرن هاست 
با پلک هایی نیمه باز 
تبانی کرده ند 
حرفهای ناگفته م 
بزرگ شده ند رشد کرده ند  
انقدر حجیم ک گلویم را میفشارند  
حرفهایی از جنس سکوت 
ک به باورهایم لگد میزنند تا  
در برزخ بودن و نبودن هایم 
باز هم به تو برسم 

ادامه مطلب  

باز هم به تو میرسم ....  

در عجبم 
از چشمانم ک قرن هاست 
با پلک هایی نیمه باز 
تبانی کرده ند 
حرفهای ناگفته م 
بزرگ شده ند رشد کرده ند  
انقدر حجیم ک گلویم را میفشارند  
حرفهایی از جنس سکوت 
ک به باورهایم لگد میزنند تا  
در برزخ بودن و نبودن هایم 
باز هم به تو برسم 

ادامه مطلب  

باز هم به تو میرسم ....  

در عجبم 
از چشمانم ک قرن هاست 
با پلک هایی نیمه باز 
تبانی کرده ند 
حرفهای ناگفته م 
بزرگ شده ند رشد کرده ند  
انقدر حجیم ک گلویم را میفشارند  
حرفهایی از جنس سکوت 
ک به باورهایم لگد میزنند تا  
در برزخ بودن و نبودن هایم 
باز هم به تو برسم 

ادامه مطلب  

سودوکو خفن  

مامان من هر روز بهم میگه سودوکو 16 در 16 سخت ترینشو واسم پرینت بگیر بعدش هم میشینه حل میکنه!!!! یه بار یکیشو گرفتم دیدم درست حل کرده همرو. من واقعا در عجبم که چطوری میتونه این کارو انجام بده. من شخصا با اینهمه هوش و ذکاوت در حل کردن سخت ترین 9 در 9 موندم اونوقت مامانم 16 در 16 حل میکنه ....

ادامه مطلب  

سودوکو خفن  

مامان من هر روز بهم میگه سودوکو 16 در 16 سخت ترینشو واسم پرینت بگیر بعدش هم میشینه حل میکنه!!!! یه بار یکیشو گرفتم دیدم درست حل کرده همرو. من واقعا در عجبم که چطوری میتونه این کارو انجام بده. من شخصا با اینهمه هوش و ذکاوت در حل کردن سخت ترین 9 در 9 موندم اونوقت مامانم 16 در 16 حل میکنه ....

ادامه مطلب  

سودوکو خفن  

مامان من هر روز بهم میگه سودوکو 16 در 16 سخت ترینشو واسم پرینت بگیر بعدش هم میشینه حل میکنه!!!! یه بار یکیشو گرفتم دیدم درست حل کرده همرو. من واقعا در عجبم که چطوری میتونه این کارو انجام بده. من شخصا با اینهمه هوش و ذکاوت در حل کردن سخت ترین 9 در 9 موندم اونوقت مامانم 16 در 16 حل میکنه ....

ادامه مطلب  

سودوکو خفن  

مامان من هر روز بهم میگه سودوکو 16 در 16 سخت ترینشو واسم پرینت بگیر بعدش هم میشینه حل میکنه!!!! یه بار یکیشو گرفتم دیدم درست حل کرده همرو. من واقعا در عجبم که چطوری میتونه این کارو انجام بده. من شخصا با اینهمه هوش و ذکاوت در حل کردن سخت ترین 9 در 9 موندم اونوقت مامانم 16 در 16 حل میکنه ....

ادامه مطلب  

سودوکو خفن  

مامان من هر روز بهم میگه سودوکو 16 در 16 سخت ترینشو واسم پرینت بگیر بعدش هم میشینه حل میکنه!!!! یه بار یکیشو گرفتم دیدم درست حل کرده همرو. من واقعا در عجبم که چطوری میتونه این کارو انجام بده. من شخصا با اینهمه هوش و ذکاوت در حل کردن سخت ترین 9 در 9 موندم اونوقت مامانم 16 در 16 حل میکنه ....

ادامه مطلب  

سودوکو خفن  

مامان من هر روز بهم میگه سودوکو 16 در 16 سخت ترینشو واسم پرینت بگیر بعدش هم میشینه حل میکنه!!!! یه بار یکیشو گرفتم دیدم درست حل کرده همرو. من واقعا در عجبم که چطوری میتونه این کارو انجام بده. من شخصا با اینهمه هوش و ذکاوت در حل کردن سخت ترین 9 در 9 موندم اونوقت مامانم 16 در 16 حل میکنه ....

ادامه مطلب  

سودوکو خفن  

مامان من هر روز بهم میگه سودوکو 16 در 16 سخت ترینشو واسم پرینت بگیر بعدش هم میشینه حل میکنه!!!! یه بار یکیشو گرفتم دیدم درست حل کرده همرو. من واقعا در عجبم که چطوری میتونه این کارو انجام بده. من شخصا با اینهمه هوش و ذکاوت در حل کردن سخت ترین 9 در 9 موندم اونوقت مامانم 16 در 16 حل میکنه ....

ادامه مطلب  

سودوکو خفن  

مامان من هر روز بهم میگه سودوکو 16 در 16 سخت ترینشو واسم پرینت بگیر بعدش هم میشینه حل میکنه!!!! یه بار یکیشو گرفتم دیدم درست حل کرده همرو. من واقعا در عجبم که چطوری میتونه این کارو انجام بده. من شخصا با اینهمه هوش و ذکاوت در حل کردن سخت ترین 9 در 9 موندم اونوقت مامانم 16 در 16 حل میکنه ....

ادامه مطلب  

سودوکو خفن  

مامان من هر روز بهم میگه سودوکو 16 در 16 سخت ترینشو واسم پرینت بگیر بعدش هم میشینه حل میکنه!!!! یه بار یکیشو گرفتم دیدم درست حل کرده همرو. من واقعا در عجبم که چطوری میتونه این کارو انجام بده. من شخصا با اینهمه هوش و ذکاوت در حل کردن سخت ترین 9 در 9 موندم اونوقت مامانم 16 در 16 حل میکنه ....

ادامه مطلب  

سودوکو خفن  

مامان من هر روز بهم میگه سودوکو 16 در 16 سخت ترینشو واسم پرینت بگیر بعدش هم میشینه حل میکنه!!!! یه بار یکیشو گرفتم دیدم درست حل کرده همرو. من واقعا در عجبم که چطوری میتونه این کارو انجام بده. من شخصا با اینهمه هوش و ذکاوت در حل کردن سخت ترین 9 در 9 موندم اونوقت مامانم 16 در 16 حل میکنه ....

ادامه مطلب  

امام زمان (عج) از منظر روایات (2)  

شوکت و قدرت فوق العاده امام زمان (عج)
امام رضا(ع) در ضمن روایتی میفرماید:
قائم، کسی است که هرگاه خروج کند، در سنّ پیری است اما سیمایی جوان دارد؛ آنچنان قدرت جسمی دارد که اگر دستش را به بزرگترین درخت روی زمین بیاندازد، می تواند آن را از ریشه بر کند و اگر در میان کوه ها صدایش را بلند کند، سنگ های کوه ها قطعه قطعه شوند، عصای موسی و انگشتر سلیمان همراه اوست.
کشف الغمه 3 : 445 ؛
اعلام الوری 407
فایل عکس در ادامه مطلب 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

امام زمان (عج) از منظر روایات (2)  

شوکت و قدرت فوق العاده امام زمان (عج)
امام رضا(ع) در ضمن روایتی میفرماید:
قائم، کسی است که هرگاه خروج کند، در سنّ پیری است اما سیمایی جوان دارد؛ آنچنان قدرت جسمی دارد که اگر دستش را به بزرگترین درخت روی زمین بیاندازد، می تواند آن را از ریشه بر کند و اگر در میان کوه ها صدایش را بلند کند، سنگ های کوه ها قطعه قطعه شوند، عصای موسی و انگشتر سلیمان همراه اوست.
کشف الغمه 3 : 445 ؛
اعلام الوری 407
فایل عکس در ادامه مطلب 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

آموزش ایجاد جلوه های هنری خارق العاده بر روی تصاویر در Photoshop  

آموزش ایجاد جلوه های هنری خارق العاده بر روی تصاویر در Photoshop
آموزش ایجاد جلوه های هنری خارق العاده بر روی تصاویر در Photoshop

عنوان اصلی : Mother Nature در این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه یک پری در جنگل که در حال احیاء گیاهان است ، با ابزارها و امکانات نرم افزار فتوشاپ آشنا شده و تکنیکهای روتوش ، افکت گذاری ، تنظیم نور و . . . را خواهید آموخت . این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PhLearn است که بر روی 1 حلقه CD به همراه فایل های تمرینی و به مدت زمان

ادامه مطلب  

آموزش ایجاد جلوه های هنری خارق العاده بر روی تصاویر در Photoshop  

آموزش ایجاد جلوه های هنری خارق العاده بر روی تصاویر در Photoshop
آموزش ایجاد جلوه های هنری خارق العاده بر روی تصاویر در Photoshop

عنوان اصلی : Mother Nature در این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه یک پری در جنگل که در حال احیاء گیاهان است ، با ابزارها و امکانات نرم افزار فتوشاپ آشنا شده و تکنیکهای روتوش ، افکت گذاری ، تنظیم نور و . . . را خواهید آموخت . این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PhLearn است که بر روی 1 حلقه CD به همراه فایل های تمرینی و به مدت زمان

ادامه مطلب  

امام جمعه نطنز : داعش به خط پایان خود نزدیک شده است  

امام‌جمعه نطنز گفت: داعش در حال نابودی است و جبهه مقاومت و نیروهای مردمی
سوریه و عراق در حال کسب پیروزی نهایی هستند و این پیروزی تئوری و اندیشه
کاخ سفید را به‌هم‌ریخته و هم‌اکنون وحشتی در بین داعش و اربابانشان حاکم
است.

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

امام جمعه نطنز : داعش به خط پایان خود نزدیک شده است  

امام‌جمعه نطنز گفت: داعش در حال نابودی است و جبهه مقاومت و نیروهای مردمی
سوریه و عراق در حال کسب پیروزی نهایی هستند و این پیروزی تئوری و اندیشه
کاخ سفید را به‌هم‌ریخته و هم‌اکنون وحشتی در بین داعش و اربابانشان حاکم
است.

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

امام جمعه نطنز : داعش به خط پایان خود نزدیک شده است  

امام‌جمعه نطنز گفت: داعش در حال نابودی است و جبهه مقاومت و نیروهای مردمی
سوریه و عراق در حال کسب پیروزی نهایی هستند و این پیروزی تئوری و اندیشه
کاخ سفید را به‌هم‌ریخته و هم‌اکنون وحشتی در بین داعش و اربابانشان حاکم
است.

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

استفاده از نعمتهای الهی  

ارایه دلیل روشنگر امام صادق بر صوفیان منبع تحف العقول صفحه ۶۲۷ تا ۶۳۰
سفیان ثوری نزد امام صادق رسید و برتن ایشان جامه هایی سپید دید که گویا
پرده ی روی سپیده تخم مرغ هستند ، به عنوان اعتراض به آن حضرت فرمود این
جامه سزاور تو نیست و نباید خورد را به زیورهای دنيا آلوده سازی امام صادق فرمود ، خوب گوش کن سخنی بگویم که برای دنيا و آخرت تو مفید است به شرط آنکه بر سنت و حق بمیری نه بر بدعت
پیامبر در روزگاری می زیست که فقر و تنگدستی همه را فرا گرفته بو

ادامه مطلب  

امام مهدی (عج) در قرآن (2)  

اولین رجعت کننده
ترجمه آیه 18 سوره النّبأ :
« روزی که در "صور" دمیده می شود و شما فوج فوج "به محشر" می آیید.»
از امام صادق(ع) سوال شد: آیا رجعت ( یعنی بازگشت به دنيا ) حق است؟
حضرت فرمودند: آری،
عرض شد: اول کسی که بر میگردد کیست؟
حضرت فرمودند: حسین بن علی است، که پس از قیام "قائم" خارج میشود.
آن شخص پرسید: مردم هم همراه ایشان هستند؟
امام فرمودند: نه، چنانکه خداوند ( در قرآن ) می فرماید: دسته دسته بیایند، به ترتیب خواهند آمد، قومی پس از قوم دیگر.
کتاب الواف

ادامه مطلب  

امام مهدی (عج) در قرآن (2)  

اولین رجعت کننده
ترجمه آیه 18 سوره النّبأ :
« روزی که در "صور" دمیده می شود و شما فوج فوج "به محشر" می آیید.»
از امام صادق(ع) سوال شد: آیا رجعت ( یعنی بازگشت به دنيا ) حق است؟
حضرت فرمودند: آری،
عرض شد: اول کسی که بر میگردد کیست؟
حضرت فرمودند: حسین بن علی است، که پس از قیام "قائم" خارج میشود.
آن شخص پرسید: مردم هم همراه ایشان هستند؟
امام فرمودند: نه، چنانکه خداوند ( در قرآن ) می فرماید: دسته دسته بیایند، به ترتیب خواهند آمد، قومی پس از قوم دیگر.
کتاب الواف

ادامه مطلب  

اوممم  

خوشحالم!
چرا؟ چون هوا خوبه.
خواهرزاده هام خونه ان.فرصتم تموم شد و کاری که باید تحویل میدادم از اون چیزی که فک میکردم خیلی بهتر شده.هر چند با عالی دو پله اختلاف داره.(خوبیش اینه با تصور من ۵ پله ای اختلاف داره)
الان فقط باید یه دستی به سر و روی خودم و اتاقم بکشم.
گشنه امه طبق معمول.
از خرداد سال پیش تا الان ۹ کیلو اضافه شده ب وزنم :/
۶ کیلوش تو سه چهار ماه اخیر بوده :|||
با این روند فکر کنم بتونم به عنوان بشکه جایی استخدام شم.
در عجبم هنوز bmiرو نرمال نشو

ادامه مطلب  

کشف  

محققان کشف کردند بیشتر نوزادان به راحتی تفاوت بین عوعو سگان عصبانی را از سگ‌های آرام و با رفتار دوستانه را تشخیص می‌دهند. حتی نوزادانی که با سگ ها زیاد آشنا نیستند هم می توانند این تفاوت را تشخیص دهند .رز فلوم، سرپرست این تحقیق از دانشگاه برینگهام یانگ معتقد است وقتی کودکان پا به این دنيا می‌گذارند، دارای توانایی ها و مهارت های خارق‌العاده ای هستند و این توانایی‌ها در طول دوران زندگی و بر اثر تجربه گسترده تر می‌شود .در تحقیقات گذشته دان

ادامه مطلب  

کشف  

محققان کشف کردند بیشتر نوزادان به راحتی تفاوت بین عوعو سگان عصبانی را از سگ‌های آرام و با رفتار دوستانه را تشخیص می‌دهند. حتی نوزادانی که با سگ ها زیاد آشنا نیستند هم می توانند این تفاوت را تشخیص دهند .رز فلوم، سرپرست این تحقیق از دانشگاه برینگهام یانگ معتقد است وقتی کودکان پا به این دنيا می‌گذارند، دارای توانایی ها و مهارت های خارق‌العاده ای هستند و این توانایی‌ها در طول دوران زندگی و بر اثر تجربه گسترده تر می‌شود .در تحقیقات گذشته دان

ادامه مطلب  

کشف  

محققان کشف کردند بیشتر نوزادان به راحتی تفاوت بین عوعو سگان عصبانی را از سگ‌های آرام و با رفتار دوستانه را تشخیص می‌دهند. حتی نوزادانی که با سگ ها زیاد آشنا نیستند هم می توانند این تفاوت را تشخیص دهند .رز فلوم، سرپرست این تحقیق از دانشگاه برینگهام یانگ معتقد است وقتی کودکان پا به این دنيا می‌گذارند، دارای توانایی ها و مهارت های خارق‌العاده ای هستند و این توانایی‌ها در طول دوران زندگی و بر اثر تجربه گسترده تر می‌شود .در تحقیقات گذشته دان

ادامه مطلب  

که را عروس می بری؟  

بسم الله

رفتار ذلت بار و آبرو بر این حضرات، یادم را به رفتار مردی انداخت که این نمایندگان، چند وقتی یک بار با تاج گل به حرمش می روند و با آرمان هایش بیعت می کنند...نماینده ی شوروی، که جایگاهش در دنيای آن موقع شاید کم تر از جایگاه امریکای امروز نبوده، می آید دیدار امام. شنیده ام قبل از دیدار سعی می کنند برخی رفتارهای رایج در دیدارهای دیپلماتیک را به امام بگویند تا آن ها را رعایت کند؛ مثلاً چگونه و کی دست دادن و از این چیزها. طرف می آید و جواب گورب

ادامه مطلب  

که را عروس می بری؟  

بسم الله

رفتار ذلت بار و آبرو بر این حضرات، یادم را به رفتار مردی انداخت که این نمایندگان، چند وقتی یک بار با تاج گل به حرمش می روند و با آرمان هایش بیعت می کنند...نماینده ی شوروی، که جایگاهش در دنيای آن موقع شاید کم تر از جایگاه امریکای امروز نبوده، می آید دیدار امام. شنیده ام قبل از دیدار سعی می کنند برخی رفتارهای رایج در دیدارهای دیپلماتیک را به امام بگویند تا آن ها را رعایت کند؛ مثلاً چگونه و کی دست دادن و از این چیزها. طرف می آید و جواب گورب

ادامه مطلب  

به زبان خودتان با امام رضا علیه‌السلام حرف بزنید  

به زبان خودتان با امام رضا علیه‌السلام
حرف بزنید
سعی کنید درحرم امام رضا ولو دو دقیقه،
ولو پنج دقیقه، دل را فارغ کنید از بقیّه‌ی شاغلها و متّصل کنید به معنویّتی که در
آن‌جا حضور دارد و حرفتان را بزنید. به زبان خودتان هم با امام رضا حرف بزنید. اشکال
ندارد. گفت:
گوش کن با لبِ خاموش سخن میگویم‌
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

ادامه مطلب  

به زبان خودتان با امام رضا علیه‌السلام حرف بزنید  

به زبان خودتان با امام رضا علیه‌السلام
حرف بزنید
سعی کنید درحرم امام رضا ولو دو دقیقه،
ولو پنج دقیقه، دل را فارغ کنید از بقیّه‌ی شاغلها و متّصل کنید به معنویّتی که در
آن‌جا حضور دارد و حرفتان را بزنید. به زبان خودتان هم با امام رضا حرف بزنید. اشکال
ندارد. گفت:
گوش کن با لبِ خاموش سخن میگویم‌
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

ادامه مطلب  

بحث با ادم فوق العاده  

ادم فوق العاده ام زود عصبانی میشه...
البته خودمم دیدم...
اما من خیلی یر عصبی میشم
من خیلی زود میخندم
ادم فوق العادم از کنایه گفتن بدش میاد اما من اهل کنایه ام
و البته فک کنم ادم فوق العاده ام داره سعی میکنه بگه اشکالی نداره تو کنایه بگی
خخخخ

ادامه مطلب  

ساعت اسپرت طرح رولکس مارک Walar  

قیمت این محصول: 35,000 تومان 
ساعت اسپرت طرح رولکس مارک Walar

ساعتی زیبا و کاملا اسپرت و بسیار پرطرفدار که جزئ یکی از پرفروشترین ساعت های مچی در دنيا بشمار می آید. ظرافتی که در طراحی این ساعت بکار گرفته شده باعث شده که در مدت کمی مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.ساعت مچی اسپرت طرح رولکس دارای دستبندی فلزی و بسیار زیبا مخصوص آقایان وخانم هایی که بدنبال متفاوت بودن هستند.همه آنچه که از یک ساعت مچی میخواهید را در ساعت اسپرت طرح رولکس میتوانید بیابی

ادامه مطلب  

ساعت اسپرت طرح رولکس مارک Walar  

قیمت این محصول: 35,000 تومان 
ساعت اسپرت طرح رولکس مارک Walar

ساعتی زیبا و کاملا اسپرت و بسیار پرطرفدار که جزئ یکی از پرفروشترین ساعت های مچی در دنيا بشمار می آید. ظرافتی که در طراحی این ساعت بکار گرفته شده باعث شده که در مدت کمی مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.ساعت مچی اسپرت طرح رولکس دارای دستبندی فلزی و بسیار زیبا مخصوص آقایان وخانم هایی که بدنبال متفاوت بودن هستند.همه آنچه که از یک ساعت مچی میخواهید را در ساعت اسپرت طرح رولکس میتوانید بیابی

ادامه مطلب  

ساعت اسپرت طرح رولکس مارک Walar  

قیمت این محصول: 35,000 تومان 
ساعت اسپرت طرح رولکس مارک Walar

ساعتی زیبا و کاملا اسپرت و بسیار پرطرفدار که جزئ یکی از پرفروشترین ساعت های مچی در دنيا بشمار می آید. ظرافتی که در طراحی این ساعت بکار گرفته شده باعث شده که در مدت کمی مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.ساعت مچی اسپرت طرح رولکس دارای دستبندی فلزی و بسیار زیبا مخصوص آقایان وخانم هایی که بدنبال متفاوت بودن هستند.همه آنچه که از یک ساعت مچی میخواهید را در ساعت اسپرت طرح رولکس میتوانید بیابی

ادامه مطلب  

ساعت اسپرت طرح رولکس مارک Walar  

قیمت این محصول: 35,000 تومان 
ساعت اسپرت طرح رولکس مارک Walar

ساعتی زیبا و کاملا اسپرت و بسیار پرطرفدار که جزئ یکی از پرفروشترین ساعت های مچی در دنيا بشمار می آید. ظرافتی که در طراحی این ساعت بکار گرفته شده باعث شده که در مدت کمی مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.ساعت مچی اسپرت طرح رولکس دارای دستبندی فلزی و بسیار زیبا مخصوص آقایان وخانم هایی که بدنبال متفاوت بودن هستند.همه آنچه که از یک ساعت مچی میخواهید را در ساعت اسپرت طرح رولکس میتوانید بیابی

ادامه مطلب  

فایل درس پژوهی ریاضی حل خلاقانه معادله  

فایل درس پژوهی ریاضی حل خلاقانه معادله.

گزارش درس پژوهی ریاضی چگونه معادله را خلاقانه حل کنیم؟ فرمت فایل: پی دی اف تعداد صفحات:43     این درس پژوهی با فرمت پی دی اف و در 43 صفحه در مورد چگونگی حل معادله تدوین شده است و از انتهای مطلب آماده دانلود است. ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1