اعلام زمان واریز یارانه نقدی اسفند ۱۳۹۵  

اعلام زمان واريز يارانه نقدیزمان واريز هفتاد و سومین مرحله از پرداخت يارانه نقدی (يارانه اسفند ۱۳۹۵) اعلام شد .هفتاد و سومین مرحله از پرداخت يارانه نقدی (يارانه اسفند ۱۳۹۵)  ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۴ اسفند ماه امسال واريز می شوديارانه نقدی اسفند ۹۵ صبح روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵ قابل برداشت است.این در حالی است هفتاد و دومین مرحله از پرداخت يارانه نقدی (يارانه بهمن ۱۳۹۵)  ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۶ بهمن ماه واريز شد.

ادامه مطلب  

اعلام زمان واریز یارانه نقدی اسفند ۱۳۹۵  

اعلام زمان واريز يارانه نقدیزمان واريز هفتاد و سومین مرحله از پرداخت يارانه نقدی (يارانه اسفند ۱۳۹۵) اعلام شد .هفتاد و سومین مرحله از پرداخت يارانه نقدی (يارانه اسفند ۱۳۹۵)  ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۴ اسفند ماه امسال واريز می شوديارانه نقدی اسفند ۹۵ صبح روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵ قابل برداشت است.این در حالی است هفتاد و دومین مرحله از پرداخت يارانه نقدی (يارانه بهمن ۱۳۹۵)  ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۶ بهمن ماه واريز شد.

ادامه مطلب  

امشب یارانه نقدی واریز می شود ساعت 24 یا 12 شب شهریور 96  

امشب يارانه نقدی واريز می شود ساعت 24 یا 12 شب يارانه نقدی شهریورماه ساعت 24 روز یکشنبه 26 شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار واريز می شود.هفتاد و نهمین مرحله يارانه نقدی ساعت 24 روز یکشنبه 26 شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز و قابل برداشت خواهد شد. مبلغ يارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت يارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته 45.500 تومان است.براساس این گزارش، در ۵ ماهه ابتدایی سال سازمان هدفمندی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان يارانه و بیش

ادامه مطلب  

امشب یارانه نقدی واریز می شود ساعت 24 یا 12 شب شهریور 96  

امشب يارانه نقدی واريز می شود ساعت 24 یا 12 شب يارانه نقدی شهریورماه ساعت 24 روز یکشنبه 26 شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار واريز می شود.هفتاد و نهمین مرحله يارانه نقدی ساعت 24 روز یکشنبه 26 شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز و قابل برداشت خواهد شد. مبلغ يارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت يارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته 45.500 تومان است.براساس این گزارش، در ۵ ماهه ابتدایی سال سازمان هدفمندی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان يارانه و بیش

ادامه مطلب  

امشب یارانه نقدی واریز می شود ساعت 24 یا 12 شب شهریور 96  

امشب يارانه نقدی واريز می شود ساعت 24 یا 12 شب يارانه نقدی شهریورماه ساعت 24 روز یکشنبه 26 شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار واريز می شود.هفتاد و نهمین مرحله يارانه نقدی ساعت 24 روز یکشنبه 26 شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز و قابل برداشت خواهد شد. مبلغ يارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت يارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته 45.500 تومان است.براساس این گزارش، در ۵ ماهه ابتدایی سال سازمان هدفمندی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان يارانه و بیش

ادامه مطلب  

امشب یارانه نقدی واریز می شود ساعت 24 یا 12 شب شهریور 96  

امشب يارانه نقدی واريز می شود ساعت 24 یا 12 شب يارانه نقدی شهریورماه ساعت 24 روز یکشنبه 26 شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار واريز می شود.هفتاد و نهمین مرحله يارانه نقدی ساعت 24 روز یکشنبه 26 شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز و قابل برداشت خواهد شد. مبلغ يارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت يارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته 45.500 تومان است.براساس این گزارش، در ۵ ماهه ابتدایی سال سازمان هدفمندی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان يارانه و بیش

ادامه مطلب  

امشب یارانه نقدی واریز می شود ساعت 24 یا 12 شب شهریور 96  

امشب يارانه نقدی واريز می شود ساعت 24 یا 12 شب يارانه نقدی شهریورماه ساعت 24 روز یکشنبه 26 شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار واريز می شود.هفتاد و نهمین مرحله يارانه نقدی ساعت 24 روز یکشنبه 26 شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز و قابل برداشت خواهد شد. مبلغ يارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت يارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته 45.500 تومان است.براساس این گزارش، در ۵ ماهه ابتدایی سال سازمان هدفمندی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان يارانه و بیش

ادامه مطلب  

امشب یارانه نقدی واریز می شود ساعت 24 یا 12 شب شهریور 96  

امشب يارانه نقدی واريز می شود ساعت 24 یا 12 شب يارانه نقدی شهریورماه ساعت 24 روز یکشنبه 26 شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار واريز می شود.هفتاد و نهمین مرحله يارانه نقدی ساعت 24 روز یکشنبه 26 شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز و قابل برداشت خواهد شد. مبلغ يارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت يارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته 45.500 تومان است.براساس این گزارش، در ۵ ماهه ابتدایی سال سازمان هدفمندی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان يارانه و بیش

ادامه مطلب  

امشب یارانه نقدی واریز می شود ساعت 24 یا 12 شب شهریور 96  

امشب يارانه نقدی واريز می شود ساعت 24 یا 12 شب يارانه نقدی شهریورماه ساعت 24 روز یکشنبه 26 شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار واريز می شود.هفتاد و نهمین مرحله يارانه نقدی ساعت 24 روز یکشنبه 26 شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز و قابل برداشت خواهد شد. مبلغ يارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت يارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته 45.500 تومان است.براساس این گزارش، در ۵ ماهه ابتدایی سال سازمان هدفمندی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان يارانه و بیش

ادامه مطلب  

زمان واریز یارانه شهریور ماه مشخص شد  

زمان واريز يارانه شهریور ماه مشخص شد

هفتاد و نهمین مرحله يارانه نقدی بامداد یکشنبه 26 شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد.

به گزارش مشرق، پیش‌بینی می‌شود هفتاد و نهمین مرحله يارانه نقدی بامداد یکشنبه26 شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز و قابل برداشت خواهد شد.

لازم به ذکر است که مبلغ يارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت يارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته ۴۵ هزار و

ادامه مطلب  

زمان واریز یارانه اردیبهشت ماه 96  

زمان واريز يارانه اردیبهشت ماه مشخص شد
هفتاد و پنجمین مرحله از پرداخت يارانه نقدی (يارانه اردیبهشت 1396)
ساعت 24:00 روز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه امسال به حساب سرپرستان خانوار
واريز و قابل برداشت می شود. به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  
طبق آخرین گفته دکتر ایزدی مدیرعامل سازمان هدفمند سازی يارانه ها:
"يارانه نقدی اردیبهشت 96 از بامداد روز 1396/02/27 قابل برداشت خواهد
بود.”  امسال تا این لحظه يارانه های فروردین پرد

ادامه مطلب  

زمان واریز یارانه اردیبهشت ماه 96  

زمان واريز يارانه اردیبهشت ماه مشخص شد
هفتاد و پنجمین مرحله از پرداخت يارانه نقدی (يارانه اردیبهشت 1396)
ساعت 24:00 روز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه امسال به حساب سرپرستان خانوار
واريز و قابل برداشت می شود. به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  
طبق آخرین گفته دکتر ایزدی مدیرعامل سازمان هدفمند سازی يارانه ها:
"يارانه نقدی اردیبهشت 96 از بامداد روز 1396/02/27 قابل برداشت خواهد
بود.”  امسال تا این لحظه يارانه های فروردین پرد

ادامه مطلب  

در مرود یارانه های نقدی اندکی بدانیم  

در مرود يارانه های نقدی اندکی بدانیمزمان واريز يارانه نقدی شهریور 96  کی هست؟ خب دوستان بازم رسید به موقع يارانه هاو الان قراره يارانه شهریور 96 پرداخت بشهالبته اینو هم بگموقتی صحبت از يارانه ها میشهباید حواسمون به عابر بانک ها باشهاحتمالا عابر بانک ها خیلی شلوغ میشنخیلی شلوغ تر از سابق طوری که دیگه نمیشه اسم اون ها رو عابر بانک دونستو باید اسمشون رو عوض کردفقط همین رو خواستم بگم

ادامه مطلب  

در مرود یارانه های نقدی اندکی بدانیم  

در مرود يارانه های نقدی اندکی بدانیمزمان واريز يارانه نقدی شهریور 96  کی هست؟ خب دوستان بازم رسید به موقع يارانه هاو الان قراره يارانه شهریور 96 پرداخت بشهالبته اینو هم بگموقتی صحبت از يارانه ها میشهباید حواسمون به عابر بانک ها باشهاحتمالا عابر بانک ها خیلی شلوغ میشنخیلی شلوغ تر از سابق طوری که دیگه نمیشه اسم اون ها رو عابر بانک دونستو باید اسمشون رو عوض کردفقط همین رو خواستم بگم

ادامه مطلب  

در مرود یارانه های نقدی اندکی بدانیم  

در مرود يارانه های نقدی اندکی بدانیمزمان واريز يارانه نقدی شهریور 96  کی هست؟ خب دوستان بازم رسید به موقع يارانه هاو الان قراره يارانه شهریور 96 پرداخت بشهالبته اینو هم بگموقتی صحبت از يارانه ها میشهباید حواسمون به عابر بانک ها باشهاحتمالا عابر بانک ها خیلی شلوغ میشنخیلی شلوغ تر از سابق طوری که دیگه نمیشه اسم اون ها رو عابر بانک دونستو باید اسمشون رو عوض کردفقط همین رو خواستم بگم

ادامه مطلب  

در مرود یارانه های نقدی اندکی بدانیم  

در مرود يارانه های نقدی اندکی بدانیمزمان واريز يارانه نقدی شهریور 96  کی هست؟ خب دوستان بازم رسید به موقع يارانه هاو الان قراره يارانه شهریور 96 پرداخت بشهالبته اینو هم بگموقتی صحبت از يارانه ها میشهباید حواسمون به عابر بانک ها باشهاحتمالا عابر بانک ها خیلی شلوغ میشنخیلی شلوغ تر از سابق طوری که دیگه نمیشه اسم اون ها رو عابر بانک دونستو باید اسمشون رو عوض کردفقط همین رو خواستم بگم

ادامه مطلب  

در مرود یارانه های نقدی اندکی بدانیم  

در مرود يارانه های نقدی اندکی بدانیمزمان واريز يارانه نقدی شهریور 96  کی هست؟ خب دوستان بازم رسید به موقع يارانه هاو الان قراره يارانه شهریور 96 پرداخت بشهالبته اینو هم بگموقتی صحبت از يارانه ها میشهباید حواسمون به عابر بانک ها باشهاحتمالا عابر بانک ها خیلی شلوغ میشنخیلی شلوغ تر از سابق طوری که دیگه نمیشه اسم اون ها رو عابر بانک دونستو باید اسمشون رو عوض کردفقط همین رو خواستم بگم

ادامه مطلب  

در مرود یارانه های نقدی اندکی بدانیم  

در مرود يارانه های نقدی اندکی بدانیمزمان واريز يارانه نقدی شهریور 96  کی هست؟ خب دوستان بازم رسید به موقع يارانه هاو الان قراره يارانه شهریور 96 پرداخت بشهالبته اینو هم بگموقتی صحبت از يارانه ها میشهباید حواسمون به عابر بانک ها باشهاحتمالا عابر بانک ها خیلی شلوغ میشنخیلی شلوغ تر از سابق طوری که دیگه نمیشه اسم اون ها رو عابر بانک دونستو باید اسمشون رو عوض کردفقط همین رو خواستم بگم

ادامه مطلب  

در مرود یارانه های نقدی اندکی بدانیم  

در مرود يارانه های نقدی اندکی بدانیمزمان واريز يارانه نقدی شهریور 96  کی هست؟ خب دوستان بازم رسید به موقع يارانه هاو الان قراره يارانه شهریور 96 پرداخت بشهالبته اینو هم بگموقتی صحبت از يارانه ها میشهباید حواسمون به عابر بانک ها باشهاحتمالا عابر بانک ها خیلی شلوغ میشنخیلی شلوغ تر از سابق طوری که دیگه نمیشه اسم اون ها رو عابر بانک دونستو باید اسمشون رو عوض کردفقط همین رو خواستم بگم

ادامه مطلب  

در مرود یارانه های نقدی اندکی بدانیم  

در مرود يارانه های نقدی اندکی بدانیمزمان واريز يارانه نقدی شهریور 96  کی هست؟ خب دوستان بازم رسید به موقع يارانه هاو الان قراره يارانه شهریور 96 پرداخت بشهالبته اینو هم بگموقتی صحبت از يارانه ها میشهباید حواسمون به عابر بانک ها باشهاحتمالا عابر بانک ها خیلی شلوغ میشنخیلی شلوغ تر از سابق طوری که دیگه نمیشه اسم اون ها رو عابر بانک دونستو باید اسمشون رو عوض کردفقط همین رو خواستم بگم

ادامه مطلب  

در مرود یارانه های نقدی اندکی بدانیم  

در مرود يارانه های نقدی اندکی بدانیمزمان واريز يارانه نقدی شهریور 96  کی هست؟ خب دوستان بازم رسید به موقع يارانه هاو الان قراره يارانه شهریور 96 پرداخت بشهالبته اینو هم بگموقتی صحبت از يارانه ها میشهباید حواسمون به عابر بانک ها باشهاحتمالا عابر بانک ها خیلی شلوغ میشنخیلی شلوغ تر از سابق طوری که دیگه نمیشه اسم اون ها رو عابر بانک دونستو باید اسمشون رو عوض کردفقط همین رو خواستم بگم

ادامه مطلب  

در مرود یارانه های نقدی اندکی بدانیم  

در مرود يارانه های نقدی اندکی بدانیمزمان واريز يارانه نقدی شهریور 96  کی هست؟ خب دوستان بازم رسید به موقع يارانه هاو الان قراره يارانه شهریور 96 پرداخت بشهالبته اینو هم بگموقتی صحبت از يارانه ها میشهباید حواسمون به عابر بانک ها باشهاحتمالا عابر بانک ها خیلی شلوغ میشنخیلی شلوغ تر از سابق طوری که دیگه نمیشه اسم اون ها رو عابر بانک دونستو باید اسمشون رو عوض کردفقط همین رو خواستم بگم

ادامه مطلب  

در مرود یارانه های نقدی اندکی بدانیم  

در مرود يارانه های نقدی اندکی بدانیمزمان واريز يارانه نقدی شهریور 96  کی هست؟ خب دوستان بازم رسید به موقع يارانه هاو الان قراره يارانه شهریور 96 پرداخت بشهالبته اینو هم بگموقتی صحبت از يارانه ها میشهباید حواسمون به عابر بانک ها باشهاحتمالا عابر بانک ها خیلی شلوغ میشنخیلی شلوغ تر از سابق طوری که دیگه نمیشه اسم اون ها رو عابر بانک دونستو باید اسمشون رو عوض کردفقط همین رو خواستم بگم

ادامه مطلب  

برنامه درسی ویژه آزمون 5 ابان رپ قلمچی: ریاضی+ تجربی  

برنامه هفتگی و روزانه همراه مرور ویژه بچه های تجربی و ریاضی که ازمون قلمچی شرکت میکنن. انشالله به زودی برای گزینه 2 م میزاریم.
این برنامه ویژه دوستانیه که قادر به برنامه ریزی و نوشتن برنامه درسی برای کنکورشون نیستن. ما پیشنهاد میکنیم برنامه ریزی رو یاد بگیرید و بر اساس توانایی های خودتون برنامه بچنین تا ازمون 5 ابان ترازتونو بالا ببرید.
البته بایدتون باشه تحلیل ازمون 21 مهر از نتیجش مهم تره چون این ازمون خیلی چیزارو مشخص میکنه:
چون ازمون اوله:

ادامه مطلب  

برنامه درسی ویژه آزمون 5 ابان رپ قلمچی: ریاضی+ تجربی  

برنامه هفتگی و روزانه همراه مرور ویژه بچه های تجربی و ریاضی که ازمون قلمچی شرکت میکنن. انشالله به زودی برای گزینه 2 م میزاریم.
این برنامه ویژه دوستانیه که قادر به برنامه ریزی و نوشتن برنامه درسی برای کنکورشون نیستن. ما پیشنهاد میکنیم برنامه ریزی رو یاد بگیرید و بر اساس توانایی های خودتون برنامه بچنین تا ازمون 5 ابان ترازتونو بالا ببرید.
البته بایدتون باشه تحلیل ازمون 21 مهر از نتیجش مهم تره چون این ازمون خیلی چیزارو مشخص میکنه:
چون ازمون اوله:

ادامه مطلب  

برنامه درسی ویژه آزمون 5 ابان رپ قلمچی: ریاضی+ تجربی  

برنامه هفتگی و روزانه همراه مرور ویژه بچه های تجربی و ریاضی که ازمون قلمچی شرکت میکنن. انشالله به زودی برای گزینه 2 م میزاریم.
این برنامه ویژه دوستانیه که قادر به برنامه ریزی و نوشتن برنامه درسی برای کنکورشون نیستن. ما پیشنهاد میکنیم برنامه ریزی رو یاد بگیرید و بر اساس توانایی های خودتون برنامه بچنین تا ازمون 5 ابان ترازتونو بالا ببرید.
البته بایدتون باشه تحلیل ازمون 21 مهر از نتیجش مهم تره چون این ازمون خیلی چیزارو مشخص میکنه:
چون ازمون اوله:

ادامه مطلب  

برنامه درسی ویژه آزمون 5 ابان رپ قلمچی: ریاضی+ تجربی  

برنامه هفتگی و روزانه همراه مرور ویژه بچه های تجربی و ریاضی که ازمون قلمچی شرکت میکنن. انشالله به زودی برای گزینه 2 م میزاریم.
این برنامه ویژه دوستانیه که قادر به برنامه ریزی و نوشتن برنامه درسی برای کنکورشون نیستن. ما پیشنهاد میکنیم برنامه ریزی رو یاد بگیرید و بر اساس توانایی های خودتون برنامه بچنین تا ازمون 5 ابان ترازتونو بالا ببرید.
البته بایدتون باشه تحلیل ازمون 21 مهر از نتیجش مهم تره چون این ازمون خیلی چیزارو مشخص میکنه:
چون ازمون اوله:

ادامه مطلب  

یارانه فروردین 96 | زمان واریز یارانه فروردین 1396 | تاریخ پرداخت یارانه سال 96  

يارانه فروردین 96 | زمان واريز يارانه فروردین 1396 | تاریخ پرداخت يارانه سال 96يارانه
فروردین 96, زمان واريز يارانه فروردین 1396 , زمان دقيق واريز يارانه
فروردین ماه 96, تاریخ واريز يارانه فروردین 1396 کی هست ؟, زمان واريز
يارانهفروردین 96 به حساب چه تاریخی هست ؟, يارانه فروردین سال 96 کی پرداخت می شود؟ يارانه اردیبهشت 96 ، يارانه خرداد 1396 ، يارانه های تیر 96 ، مرداد 1396 زمان يارانه های شهریور سال 1396زمان واريز يارانه فروردین 96 در سال 1396 مشخص م

ادامه مطلب  

یارانه فروردین 96 | زمان واریز یارانه فروردین 1396 | تاریخ پرداخت یارانه سال 96  

يارانه فروردین 96 | زمان واريز يارانه فروردین 1396 | تاریخ پرداخت يارانه سال 96يارانه
فروردین 96, زمان واريز يارانه فروردین 1396 , زمان دقيق واريز يارانه
فروردین ماه 96, تاریخ واريز يارانه فروردین 1396 کی هست ؟, زمان واريز
يارانهفروردین 96 به حساب چه تاریخی هست ؟, يارانه فروردین سال 96 کی پرداخت می شود؟ يارانه اردیبهشت 96 ، يارانه خرداد 1396 ، يارانه های تیر 96 ، مرداد 1396 زمان يارانه های شهریور سال 1396زمان واريز يارانه فروردین 96 در سال 1396 مشخص م

ادامه مطلب  

یارانه فروردین امشب واریز می شود  

يارانه فروردین امشب واريز می شودطبق اعلام سازمان هدفمندی يارانه‌ها هفتاد و چهارمین مرحله از پرداخت يارانه نقدی مربوط به فروردین ماه امسال، ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان خانوار واريز می‌شود.به گزارش تسنیم، طبق اعلام سازمان هدفمندی يارانه‌ها هفتاد و چهارمین مرحله از پرداخت يارانه نقدی مربوط به فروردین ماه امسال، ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واريز می‌شود.مبلغ يارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت يارانه نقدی همانند ماه های گذش

ادامه مطلب  

یارانه فروردین امشب واریز می شود  

يارانه فروردین امشب واريز می شودطبق اعلام سازمان هدفمندی يارانه‌ها هفتاد و چهارمین مرحله از پرداخت يارانه نقدی مربوط به فروردین ماه امسال، ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان خانوار واريز می‌شود.به گزارش تسنیم، طبق اعلام سازمان هدفمندی يارانه‌ها هفتاد و چهارمین مرحله از پرداخت يارانه نقدی مربوط به فروردین ماه امسال، ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واريز می‌شود.مبلغ يارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت يارانه نقدی همانند ماه های گذش

ادامه مطلب  

برنامه درسی روزانه تا آزمون 5 آبان قلمچی  

برنامه هفتگی و روزانه همراه مرور ویژه بچه های تجربی و ریاضی که ازمون قلمچی شرکت میکنن. انشالله به زودی برای گزینه 2 م میزاریم.
این برنامه ویژه دوستانیه که قادر به برنامه ریزی و نوشتن برنامه درسی برای کنکورشون نیستن. ما پیشنهاد میکنیم برنامه ریزی رو یاد بگیرید و بر اساس توانایی های خودتون برنامه بچنین تا ازمون 5 ابان ترازتونو بالا ببرید.
البته بایدتون باشه تحلیل ازمون 21 مهر از نتیجش مهم تره چون این ازمون خیلی چیزارو مشخص میکنه:
چون ازمون اوله:

ادامه مطلب  

برنامه درسی روزانه تا آزمون 5 آبان قلمچی  

برنامه هفتگی و روزانه همراه مرور ویژه بچه های تجربی و ریاضی که ازمون قلمچی شرکت میکنن. انشالله به زودی برای گزینه 2 م میزاریم.
این برنامه ویژه دوستانیه که قادر به برنامه ریزی و نوشتن برنامه درسی برای کنکورشون نیستن. ما پیشنهاد میکنیم برنامه ریزی رو یاد بگیرید و بر اساس توانایی های خودتون برنامه بچنین تا ازمون 5 ابان ترازتونو بالا ببرید.
البته بایدتون باشه تحلیل ازمون 21 مهر از نتیجش مهم تره چون این ازمون خیلی چیزارو مشخص میکنه:
چون ازمون اوله:

ادامه مطلب  

برنامه درسی روزانه تا آزمون 5 آبان قلمچی  

برنامه هفتگی و روزانه همراه مرور ویژه بچه های تجربی و ریاضی که ازمون قلمچی شرکت میکنن. انشالله به زودی برای گزینه 2 م میزاریم.
این برنامه ویژه دوستانیه که قادر به برنامه ریزی و نوشتن برنامه درسی برای کنکورشون نیستن. ما پیشنهاد میکنیم برنامه ریزی رو یاد بگیرید و بر اساس توانایی های خودتون برنامه بچنین تا ازمون 5 ابان ترازتونو بالا ببرید.
البته بایدتون باشه تحلیل ازمون 21 مهر از نتیجش مهم تره چون این ازمون خیلی چیزارو مشخص میکنه:
چون ازمون اوله:

ادامه مطلب  

برنامه درسی روزانه تا آزمون 5 آبان قلمچی  

برنامه هفتگی و روزانه همراه مرور ویژه بچه های تجربی و ریاضی که ازمون قلمچی شرکت میکنن. انشالله به زودی برای گزینه 2 م میزاریم.
این برنامه ویژه دوستانیه که قادر به برنامه ریزی و نوشتن برنامه درسی برای کنکورشون نیستن. ما پیشنهاد میکنیم برنامه ریزی رو یاد بگیرید و بر اساس توانایی های خودتون برنامه بچنین تا ازمون 5 ابان ترازتونو بالا ببرید.
البته بایدتون باشه تحلیل ازمون 21 مهر از نتیجش مهم تره چون این ازمون خیلی چیزارو مشخص میکنه:
چون ازمون اوله:

ادامه مطلب  

شناخت شناسنامه ای امام زمان (عج) (2)  

جوابی هوشمندانه و معنا دار
دلیل دوم ضرورت شناخت امام زمان (عج) : « نشانه ایمان است »
ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم:
اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟
حضرت فرمودند: خیر.
دوباره پرسیدم: آیا مسلمان هست؟
حضرت در پاسخ فرمودند: بله.
نتیجه ای مهم :
« هر مسلمانی، مؤمن نیست »
کمال الدین و تمام النعمه
فایل عکس در ادامه مطلب 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

خدای مهربانم ...  

خدایا ، جوری دستم را بگیر و بلندم کن که همه اطرافیانم یادشان بماند منم خدایی دارم .
یادشان بماند ژست خدایی برازنده بنده ی خدا نیست . 
یادشان بماند حرف هایشان تا همیشه در خاطرم خواهد ماند ، حتی اگر به روی شان لبخند بزنم و هیچ نگویم . 
یادشان بماند همان گونه که دلم را شکستند با حرف هایشان ، تو آن بالا همه را شنیده ای آری بدانند:
^ منم خدایی دارم ^

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1