ملا محمد  

کتاب "مردی در تبعید ابدی" فوق العاده ست. از اون کتاب هایی بود که من رو مسحور خودش کرده بود. با شخصیت ملا محمد، جناب صدرالمتالهین، خیلی ارتباط برقرار کردم. یه جورایی انگار خلقیات و رفتار و روحیات من رو داشت منعکس می کرد. علایق متشابه، تمایلات متشابه، درگیری‌های متشابه اما با هوشی که به یه یک هزارم هوش ملا محمد هم نمی رسد. یه جای کتاب یه خورده بهم فشار روحی و احساسی وارد کرد: اونجا که ملا محمد با ملا شمسای گیلانی آشنا شد. زندگی ملا محمد از منظر اج

ادامه مطلب  

ملا محمد  

کتاب "مردی در تبعید ابدی" فوق العاده ست. از اون کتاب هایی بود که من رو مسحور خودش کرده بود. با شخصیت ملا محمد، جناب صدرالمتالهین، خیلی ارتباط برقرار کردم. یه جورایی انگار خلقیات و رفتار و روحیات من رو داشت منعکس می کرد. علایق متشابه، تمایلات متشابه، درگیری‌های متشابه اما با هوشی که به یه یک هزارم هوش ملا محمد هم نمی رسد. یه جای کتاب یه خورده بهم فشار روحی و احساسی وارد کرد: اونجا که ملا محمد با ملا شمسای گیلانی آشنا شد. زندگی ملا محمد از منظر اج

ادامه مطلب  

ملا محمد  

کتاب "مردی در تبعید ابدی" فوق العاده ست. از اون کتاب هایی بود که من رو مسحور خودش کرده بود. با شخصیت ملا محمد، جناب صدرالمتالهین، خیلی ارتباط برقرار کردم. یه جورایی انگار خلقیات و رفتار و روحیات من رو داشت منعکس می کرد. علایق متشابه، تمایلات متشابه، درگیری‌های متشابه اما با هوشی که به یه یک هزارم هوش ملا محمد هم نمی رسد. یه جای کتاب یه خورده بهم فشار روحی و احساسی وارد کرد: اونجا که ملا محمد با ملا شمسای گیلانی آشنا شد. زندگی ملا محمد از منظر اج

ادامه مطلب  

پیام تبریک آزادگان  

بیست و ششم مرداد ماه سالروزبازگشت پیروزمندانه آزادگان سرافراز خصوصاهشت
نفر از دشت بزرگیهای عزیز حاج حسین اسکندری ، حاج محمد رضا (علی ) قطبی
زاده ، لطف اله جعفری ، احمد نعمتی فر،حاج جلیل ( عبدالحسین )حسن پور دشت بزرگ ،شاپور
حسامپور ، محمد علی جادی و محمد تقی کاهکش را به میهن اسلامی تبریک عرض
مینماییم.

ادامه مطلب  

استرس  

الان پر از استرسم ، محمد داره آزمون میده، با اینکه خیلی تمرین کردیم اما بخاطر نبود همسر محمد دوباره دیشب بی‌قراری میکرد تا حدی که تب گرفت و با پاشویه و تب بر تونسنم بخوابونمش . الان مادرهای گرامی دارن در مورد سبزی آماده و پیاز داغ حرف میزنن ، چطور میتونن بی تفاوت باشن . من حتی انرژی راه رفتن هم ندارم . خدایا امروزم رو بخیر بگذرون و بتونم محمد رو سالم به شهرستان برسونم. خیلی حس غریبی دارم .خدایا جز تو کسی رو ندارم ، توکلم تنها به توست 

ادامه مطلب  

استرس  

الان پر از استرسم ، محمد داره آزمون میده، با اینکه خیلی تمرین کردیم اما بخاطر نبود همسر محمد دوباره دیشب بی‌قراری میکرد تا حدی که تب گرفت و با پاشویه و تب بر تونسنم بخوابونمش . الان مادرهای گرامی دارن در مورد سبزی آماده و پیاز داغ حرف میزنن ، چطور میتونن بی تفاوت باشن . من حتی انرژی راه رفتن هم ندارم . خدایا امروزم رو بخیر بگذرون و بتونم محمد رو سالم به شهرستان برسونم. خیلی حس غریبی دارم .خدایا جز تو کسی رو ندارم ، توکلم تنها به توست 

ادامه مطلب  

استرس  

الان پر از استرسم ، محمد داره آزمون میده، با اینکه خیلی تمرین کردیم اما بخاطر نبود همسر محمد دوباره دیشب بی‌قراری میکرد تا حدی که تب گرفت و با پاشویه و تب بر تونسنم بخوابونمش . الان مادرهای گرامی دارن در مورد سبزی آماده و پیاز داغ حرف میزنن ، چطور میتونن بی تفاوت باشن . من حتی انرژی راه رفتن هم ندارم . خدایا امروزم رو بخیر بگذرون و بتونم محمد رو سالم به شهرستان برسونم. خیلی حس غریبی دارم .خدایا جز تو کسی رو ندارم ، توکلم تنها به توست 

ادامه مطلب  

استرس  

الان پر از استرسم ، محمد داره آزمون میده، با اینکه خیلی تمرین کردیم اما بخاطر نبود همسر محمد دوباره دیشب بی‌قراری میکرد تا حدی که تب گرفت و با پاشویه و تب بر تونسنم بخوابونمش . الان مادرهای گرامی دارن در مورد سبزی آماده و پیاز داغ حرف میزنن ، چطور میتونن بی تفاوت باشن . من حتی انرژی راه رفتن هم ندارم . خدایا امروزم رو بخیر بگذرون و بتونم محمد رو سالم به شهرستان برسونم. خیلی حس غریبی دارم .خدایا جز تو کسی رو ندارم ، توکلم تنها به توست 

ادامه مطلب  

استرس  

الان پر از استرسم ، محمد داره آزمون میده، با اینکه خیلی تمرین کردیم اما بخاطر نبود همسر محمد دوباره دیشب بی‌قراری میکرد تا حدی که تب گرفت و با پاشویه و تب بر تونسنم بخوابونمش . الان مادرهای گرامی دارن در مورد سبزی آماده و پیاز داغ حرف میزنن ، چطور میتونن بی تفاوت باشن . من حتی انرژی راه رفتن هم ندارم . خدایا امروزم رو بخیر بگذرون و بتونم محمد رو سالم به شهرستان برسونم. خیلی حس غریبی دارم .خدایا جز تو کسی رو ندارم ، توکلم تنها به توست 

ادامه مطلب  

استرس  

الان پر از استرسم ، محمد داره آزمون میده، با اینکه خیلی تمرین کردیم اما بخاطر نبود همسر محمد دوباره دیشب بی‌قراری میکرد تا حدی که تب گرفت و با پاشویه و تب بر تونسنم بخوابونمش . الان مادرهای گرامی دارن در مورد سبزی آماده و پیاز داغ حرف میزنن ، چطور میتونن بی تفاوت باشن . من حتی انرژی راه رفتن هم ندارم . خدایا امروزم رو بخیر بگذرون و بتونم محمد رو سالم به شهرستان برسونم. خیلی حس غریبی دارم .خدایا جز تو کسی رو ندارم ، توکلم تنها به توست 

ادامه مطلب  

استرس  

الان پر از استرسم ، محمد داره آزمون میده، با اینکه خیلی تمرین کردیم اما بخاطر نبود همسر محمد دوباره دیشب بی‌قراری میکرد تا حدی که تب گرفت و با پاشویه و تب بر تونسنم بخوابونمش . الان مادرهای گرامی دارن در مورد سبزی آماده و پیاز داغ حرف میزنن ، چطور میتونن بی تفاوت باشن . من حتی انرژی راه رفتن هم ندارم . خدایا امروزم رو بخیر بگذرون و بتونم محمد رو سالم به شهرستان برسونم. خیلی حس غریبی دارم .خدایا جز تو کسی رو ندارم ، توکلم تنها به توست 

ادامه مطلب  

استرس  

الان پر از استرسم ، محمد داره آزمون میده، با اینکه خیلی تمرین کردیم اما بخاطر نبود همسر محمد دوباره دیشب بی‌قراری میکرد تا حدی که تب گرفت و با پاشویه و تب بر تونسنم بخوابونمش . الان مادرهای گرامی دارن در مورد سبزی آماده و پیاز داغ حرف میزنن ، چطور میتونن بی تفاوت باشن . من حتی انرژی راه رفتن هم ندارم . خدایا امروزم رو بخیر بگذرون و بتونم محمد رو سالم به شهرستان برسونم. خیلی حس غریبی دارم .خدایا جز تو کسی رو ندارم ، توکلم تنها به توست 

ادامه مطلب  

سیاست جدید  

سلاممن تصمیم گرفتم غیبت نکنم،کار سختیه،ولی باید بتونمبرا همین دومین دوره از دعاهای دسته جمعی رو راه میندازم،تا هر وقت که خواستم و خواستید در مورد کسی حرفی بزنید،یه صلوات بفرستیم تا یاد اون آدم و حرفش از ذهنامون بره،برکت میاد تو خونه هامون با این کارهرگز غیبت نکنیم با صلوات بر محمد (ص) و آل محمدبه خودمون کمک کنیم قبل از اینکه دیر بشه...پویش اسباب بازی برای بچه های توی بیمارستان آغاز شده،دست به خیرها میتونن اقدام کنن و شاد کنن طفلکای بیمار رو

ادامه مطلب  

سیاست جدید  

سلاممن تصمیم گرفتم غیبت نکنم،کار سختیه،ولی باید بتونمبرا همین دومین دوره از دعاهای دسته جمعی رو راه میندازم،تا هر وقت که خواستم و خواستید در مورد کسی حرفی بزنید،یه صلوات بفرستیم تا یاد اون آدم و حرفش از ذهنامون بره،برکت میاد تو خونه هامون با این کارهرگز غیبت نکنیم با صلوات بر محمد (ص) و آل محمدبه خودمون کمک کنیم قبل از اینکه دیر بشه...پویش اسباب بازی برای بچه های توی بیمارستان آغاز شده،دست به خیرها میتونن اقدام کنن و شاد کنن طفلکای بیمار رو

ادامه مطلب  

صلوات  

امام جعفر صادق (علیه السلام) به اسحاق بن فرّوخ فرمودند:هر که ده مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات فرستد، حق‌تعالی و ملائکه یک‌صد مرتبه بر او صلوات می‌فرستند، و هر که صد مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات فرستد، خدا و فرشتگانش هزار بار بر او صلوات می‌فرستند، آیا نشنیده‌ای این آیه شریفه را که می‌گوید:«او کسى است که بر شما درود و رحمت مى‏ فرستد، و فرشتگان او نیز براى شما تقاضاى رحمت مى‏ کنند تا شما را از تاریکى به روشنى برد، و او نسبت به مؤمنین بسیار م

ادامه مطلب  

توافقِ اجباری  

الان و برای هزارمین بار پدرم پرسید که: " جیک تو چند روز میای مسافرت؟"
مَنی که تا همین دو ساعت پیش میگفتم نهایتا مسافرتِ دو روزه میام، طی یک عملِ انتحاری که اندرونی مغز من افتاد گفتم: " چهار پنج روز هم میتونم و میام باهاتون" :|
بدین ترتیب رفتنی شدیم :|
+ توافقِ اجباری
خداراشکر
اللهم صل علی محمد و آل محمد

ادامه مطلب  

توافقِ اجباری  

الان و برای هزارمین بار پدرم پرسید که: " جیک تو چند روز میای مسافرت؟"
مَنی که تا همین دو ساعت پیش میگفتم نهایتا مسافرتِ دو روزه میام، طی یک عملِ انتحاری که اندرونی مغز من افتاد گفتم: " چهار پنج روز هم میتونم و میام باهاتون" :|
بدین ترتیب رفتنی شدیم :|
+ توافقِ اجباری
خداراشکر
اللهم صل علی محمد و آل محمد

ادامه مطلب  

روایتى از شهید مدافع حرم محمد مسرور  

بسم رب الشهداء و الصدیقین
 دورى از ریا ...
محمد در کارهایش خیلی خالص بود، در کارهایش خیلی بی ریا بود. بسیاری از کارهایی که محمد انجام می داد دور از چشم همه بود.
شب ها که برای نماز شب بیدار می شد، در تاریکی و بدون سر و صدا می رفت توی اتاق و شروع به نماز خواندن می کرد.
مادر می گفت: هر زمان نیمه شب از خواب بیدار می شدم می دیدم که محمد در تاریکی در اتاق نماز میخونه؛ می گفت: می رفتم چراغ را روشن می کردم ولی محمد دوباره چراغ را خاموش می کرد که بتواند در تار

ادامه مطلب  

روایتى از شهید مدافع حرم محمد مسرور  

بسم رب الشهداء و الصدیقین
 دورى از ریا ...
محمد در کارهایش خیلی خالص بود، در کارهایش خیلی بی ریا بود. بسیاری از کارهایی که محمد انجام می داد دور از چشم همه بود.
شب ها که برای نماز شب بیدار می شد، در تاریکی و بدون سر و صدا می رفت توی اتاق و شروع به نماز خواندن می کرد.
مادر می گفت: هر زمان نیمه شب از خواب بیدار می شدم می دیدم که محمد در تاریکی در اتاق نماز میخونه؛ می گفت: می رفتم چراغ را روشن می کردم ولی محمد دوباره چراغ را خاموش می کرد که بتواند در تار

ادامه مطلب  

متن آهنگ کویر محمد معتمدی  

متن آهنگ کویر محمد معتمدی
متن آهنگ کویر محمد معتمدی
متن آهنگ کویر محمد معتمدیLyrics Music Mohammad Motamedi Kavir
ترانه و شعر آهنگ کویر محمد معتمدی
ای چشمانه مست تو مینای شرابه من یاد تو چه میکند با حاله خرابه مننوا منم ترانه تویی به موجه غم کرانه تویی به عشقه تو فسانه منم ز خود بیگانه منم
خزان منم جوانه تویی بهشته جاودانه تویی نوایه عاشقانه تویی تو دیوانه منم
می دانی که بی‌قرار و دل شکسته‌ ام بر عشقه کسی به جز تو دل نبسته‌ اممی دانی غمت مرا رها نمیکند ح

ادامه مطلب  

متن آهنگ کویر محمد معتمدی  

متن آهنگ کویر محمد معتمدی
متن آهنگ کویر محمد معتمدی
متن آهنگ کویر محمد معتمدیLyrics Music Mohammad Motamedi Kavir
ترانه و شعر آهنگ کویر محمد معتمدی
ای چشمانه مست تو مینای شرابه من یاد تو چه میکند با حاله خرابه مننوا منم ترانه تویی به موجه غم کرانه تویی به عشقه تو فسانه منم ز خود بیگانه منم
خزان منم جوانه تویی بهشته جاودانه تویی نوایه عاشقانه تویی تو دیوانه منم
می دانی که بی‌قرار و دل شکسته‌ ام بر عشقه کسی به جز تو دل نبسته‌ اممی دانی غمت مرا رها نمیکند ح

ادامه مطلب  

متن آهنگ کویر محمد معتمدی  

متن آهنگ کویر محمد معتمدی
متن آهنگ کویر محمد معتمدی
متن آهنگ کویر محمد معتمدیLyrics Music Mohammad Motamedi Kavir
ترانه و شعر آهنگ کویر محمد معتمدی
ای چشمانه مست تو مینای شرابه من یاد تو چه میکند با حاله خرابه مننوا منم ترانه تویی به موجه غم کرانه تویی به عشقه تو فسانه منم ز خود بیگانه منم
خزان منم جوانه تویی بهشته جاودانه تویی نوایه عاشقانه تویی تو دیوانه منم
می دانی که بی‌قرار و دل شکسته‌ ام بر عشقه کسی به جز تو دل نبسته‌ اممی دانی غمت مرا رها نمیکند ح

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

دم پریودمه، ولی بسیار خوشحالم  

دارم پریود میشم! قلبم درد داره!! معلومه دارم پریود میشم.خارش داره همه پوستم.ولی به طرز فجیعی خوشحال و راضیم!! و خدا رو روزی صد مرتبه شکر میکنم!!!دوست دارم با محمد ازدواج کنمو باهاش سالهای سال زندگی کنمو ازش بچه بیارم 4 تا!!!!و محمد همه رو خودش نگه داره!!! :)))) منم کار کنم!!محمدو دوست دارم!!!

ادامه مطلب  

درباره عوارض و فواید کپسول گلوتا پیور ال ارژنین !  

محصول ارژنیین برای افزایش قد به شما این کمک را میکند که بتوانید افزایش قد را داشته باشید . به نکات زیر توجه کنید.
نکات استفاده از کپسول گلوتا پیور افزایش قد ارژنین :
یکی از بهترین محصولا که برای حفظ :
حفظ حجم عضلانی و تقویت رشد عضلات ورزشکاران
کاهش درد عضلات باز سازی بافت ماهیچه ای
مکمل گلوتامین باعث جلوگیری کاهش حجم عضلانی بدن از طریق سنتز پروتئینها میشود.

هشدار:
قبل از مصرف با مربی، پزشک و یا کارشناس تغذیه مشورت کنید.
بیش از میزان دوز پیشنها

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1