برند چه تفاوتی با شهرت دارد؟  

برند Brand و شهرت Reputation بسیار محکم به یکدیگر متصل‌اند اما مترادف نیستند. زیرا که در بسیاری از شرکت‌ها در هنگام شروع پروژه مدیریت برند یا برندینگ، با این مسئله روبرومی شویم و از مدیران می‌شنویم که پروژه برند را به پروژه شهرت ونام تجاری برای فهم بهتر نیروی‌های انسانی سازمان خود، ترجمه می‌نمایند. حتی مدیری درخواست می نمایند که ما نیز از واژه شهرت سازی به‌جای برندسازی استفاده نماییم. این مورد بسیار عادی است که عموم مردم، برند داشتن

ادامه مطلب  

تفاوت برند و شهرت در چیست؟  

برند
Brand و شهرت Reputation بسیار محکم به یکدیگر متصل‌اند اما مترادف
نیستند. زیرا که در بسیاری از شرکت‌ها در هنگام شروع پروژه مدیریت برند یا
برندینگ، با این مسئله روبرومی شویم و از مدیران می‌شنویم که پروژه برند را
به پروژه شهرت ونام تجاری برای فهم بهتر نیروی‌های انسانی سازمان خود،
ترجمه می‌نمایند. حتی مدیری درخواست می نمایند که ما نیز از واژه شهرت سازی
به‌جای برندسازی استفاده نماییم. این مورد بسیار عادی است که عموم مردم، برند داشتن را با ش

ادامه مطلب  

تفاوت برند و شهرت در چیست؟  

برند
Brand و شهرت Reputation بسیار محکم به یکدیگر متصل‌اند اما مترادف
نیستند. زیرا که در بسیاری از شرکت‌ها در هنگام شروع پروژه مدیریت برند یا
برندینگ، با این مسئله روبرومی شویم و از مدیران می‌شنویم که پروژه برند را
به پروژه شهرت ونام تجاری برای فهم بهتر نیروی‌های انسانی سازمان خود،
ترجمه می‌نمایند. حتی مدیری درخواست می نمایند که ما نیز از واژه شهرت سازی
به‌جای برندسازی استفاده نماییم. این مورد بسیار عادی است که عموم مردم، برند داشتن را با ش

ادامه مطلب  

تفاوت برند و شهرت در چیست؟  

برند
Brand و شهرت Reputation بسیار محکم به یکدیگر متصل‌اند اما مترادف
نیستند. زیرا که در بسیاری از شرکت‌ها در هنگام شروع پروژه مدیریت برند یا
برندینگ، با این مسئله روبرومی شویم و از مدیران می‌شنویم که پروژه برند را
به پروژه شهرت ونام تجاری برای فهم بهتر نیروی‌های انسانی سازمان خود،
ترجمه می‌نمایند. حتی مدیری درخواست می نمایند که ما نیز از واژه شهرت سازی
به‌جای برندسازی استفاده نماییم. این مورد بسیار عادی است که عموم مردم، برند داشتن را با ش

ادامه مطلب  

تفاوت برند و شهرت در چیست؟  

برند
Brand و شهرت Reputation بسیار محکم به یکدیگر متصل‌اند اما مترادف
نیستند. زیرا که در بسیاری از شرکت‌ها در هنگام شروع پروژه مدیریت برند یا
برندینگ، با این مسئله روبرومی شویم و از مدیران می‌شنویم که پروژه برند را
به پروژه شهرت ونام تجاری برای فهم بهتر نیروی‌های انسانی سازمان خود،
ترجمه می‌نمایند. حتی مدیری درخواست می نمایند که ما نیز از واژه شهرت سازی
به‌جای برندسازی استفاده نماییم. این مورد بسیار عادی است که عموم مردم، برند داشتن را با ش

ادامه مطلب  

تفاوت برند و شهرت در چیست؟  

برند
Brand و شهرت Reputation بسیار محکم به یکدیگر متصل‌اند اما مترادف
نیستند. زیرا که در بسیاری از شرکت‌ها در هنگام شروع پروژه مدیریت برند یا
برندینگ، با این مسئله روبرومی شویم و از مدیران می‌شنویم که پروژه برند را
به پروژه شهرت ونام تجاری برای فهم بهتر نیروی‌های انسانی سازمان خود،
ترجمه می‌نمایند. حتی مدیری درخواست می نمایند که ما نیز از واژه شهرت سازی
به‌جای برندسازی استفاده نماییم. این مورد بسیار عادی است که عموم مردم، برند داشتن را با ش

ادامه مطلب  

تفاوت برند و شهرت در چیست؟  

برند
Brand و شهرت Reputation بسیار محکم به یکدیگر متصل‌اند اما مترادف
نیستند. زیرا که در بسیاری از شرکت‌ها در هنگام شروع پروژه مدیریت برند یا
برندینگ، با این مسئله روبرومی شویم و از مدیران می‌شنویم که پروژه برند را
به پروژه شهرت ونام تجاری برای فهم بهتر نیروی‌های انسانی سازمان خود،
ترجمه می‌نمایند. حتی مدیری درخواست می نمایند که ما نیز از واژه شهرت سازی
به‌جای برندسازی استفاده نماییم. این مورد بسیار عادی است که عموم مردم، برند داشتن را با ش

ادامه مطلب  

گشت و گذار در بازارهای سنتی هند  

تجربه خرید کردن در هندوستان با بسیاری از دیگر نقاط جهان متفاوت است. در
این کشور شرایط همیشه به این صورت نیست که شما به یک مرکز خرید یا پاساژ
رفته، جنس مورد نظر خود را انتخاب کنید و با استفاده از کارت بانکی خود
هزینه مربوط به خریدتان را پرداخت کنید، این کشور در کنار دارا بودن مراکز
خرید مدرن و زیبا، از تعداد زیادی بازارهای سنتی بهره می برد که در آن
دنیایی از رنگ و عطر و شور و نشاط جاری بوده و زندگی با تمامی وجود در گوشه
و کنار آن ها در جریان ا

ادامه مطلب  

گشت و گذار در بازارهای سنتی هند  

تجربه خرید کردن در هندوستان با بسیاری از دیگر نقاط جهان متفاوت است. در
این کشور شرایط همیشه به این صورت نیست که شما به یک مرکز خرید یا پاساژ
رفته، جنس مورد نظر خود را انتخاب کنید و با استفاده از کارت بانکی خود
هزینه مربوط به خریدتان را پرداخت کنید، این کشور در کنار دارا بودن مراکز
خرید مدرن و زیبا، از تعداد زیادی بازارهای سنتی بهره می برد که در آن
دنیایی از رنگ و عطر و شور و نشاط جاری بوده و زندگی با تمامی وجود در گوشه
و کنار آن ها در جریان ا

ادامه مطلب  

گشت و گذار در بازارهای سنتی هند  

تجربه خرید کردن در هندوستان با بسیاری از دیگر نقاط جهان متفاوت است. در
این کشور شرایط همیشه به این صورت نیست که شما به یک مرکز خرید یا پاساژ
رفته، جنس مورد نظر خود را انتخاب کنید و با استفاده از کارت بانکی خود
هزینه مربوط به خریدتان را پرداخت کنید، این کشور در کنار دارا بودن مراکز
خرید مدرن و زیبا، از تعداد زیادی بازارهای سنتی بهره می برد که در آن
دنیایی از رنگ و عطر و شور و نشاط جاری بوده و زندگی با تمامی وجود در گوشه
و کنار آن ها در جریان ا

ادامه مطلب  

گشت و گذار در بازارهای سنتی هند  

تجربه خرید کردن در هندوستان با بسیاری از دیگر نقاط جهان متفاوت است. در
این کشور شرایط همیشه به این صورت نیست که شما به یک مرکز خرید یا پاساژ
رفته، جنس مورد نظر خود را انتخاب کنید و با استفاده از کارت بانکی خود
هزینه مربوط به خریدتان را پرداخت کنید، این کشور در کنار دارا بودن مراکز
خرید مدرن و زیبا، از تعداد زیادی بازارهای سنتی بهره می برد که در آن
دنیایی از رنگ و عطر و شور و نشاط جاری بوده و زندگی با تمامی وجود در گوشه
و کنار آن ها در جریان ا

ادامه مطلب  

گشت و گذار در بازارهای سنتی هند  

تجربه خرید کردن در هندوستان با بسیاری از دیگر نقاط جهان متفاوت است. در
این کشور شرایط همیشه به این صورت نیست که شما به یک مرکز خرید یا پاساژ
رفته، جنس مورد نظر خود را انتخاب کنید و با استفاده از کارت بانکی خود
هزینه مربوط به خریدتان را پرداخت کنید، این کشور در کنار دارا بودن مراکز
خرید مدرن و زیبا، از تعداد زیادی بازارهای سنتی بهره می برد که در آن
دنیایی از رنگ و عطر و شور و نشاط جاری بوده و زندگی با تمامی وجود در گوشه
و کنار آن ها در جریان ا

ادامه مطلب  

گشت و گذار در بازارهای سنتی هند  

تجربه خرید کردن در هندوستان با بسیاری از دیگر نقاط جهان متفاوت است. در
این کشور شرایط همیشه به این صورت نیست که شما به یک مرکز خرید یا پاساژ
رفته، جنس مورد نظر خود را انتخاب کنید و با استفاده از کارت بانکی خود
هزینه مربوط به خریدتان را پرداخت کنید، این کشور در کنار دارا بودن مراکز
خرید مدرن و زیبا، از تعداد زیادی بازارهای سنتی بهره می برد که در آن
دنیایی از رنگ و عطر و شور و نشاط جاری بوده و زندگی با تمامی وجود در گوشه
و کنار آن ها در جریان ا

ادامه مطلب  

دلیل حمله شتاب زده آمریکا به پایگاه الشعیرات چه بود؟  

پایگاه هوایی الشعیرات سوریه در حالی هدف حمله موشکی
آمریکا قرار گرفت که شتاب واشنگتن در این اقدام بدون اینکه منتظر تشکیل
کمیته حقیقت یاب در خصوص حمله به خان شیخون شود، سوال برانگیز است. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم
به نقل از پایگاه خبری العهد، دولت آمریکا در مورد درخواست تشکیل کمیته
تحقیقات و حقیقت یاب در خصوص حمله شیمیایی به خان شیخون، منتظر نتایج
احتمالی نشست شورای امنیت یا نهادهای وابسته به سازمان ملل نماند و در
اقدامی شتا

ادامه مطلب  

دلیل حمله شتاب زده آمریکا به پایگاه الشعیرات چه بود؟  

پایگاه هوایی الشعیرات سوریه در حالی هدف حمله موشکی
آمریکا قرار گرفت که شتاب واشنگتن در این اقدام بدون اینکه منتظر تشکیل
کمیته حقیقت یاب در خصوص حمله به خان شیخون شود، سوال برانگیز است. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم
به نقل از پایگاه خبری العهد، دولت آمریکا در مورد درخواست تشکیل کمیته
تحقیقات و حقیقت یاب در خصوص حمله شیمیایی به خان شیخون، منتظر نتایج
احتمالی نشست شورای امنیت یا نهادهای وابسته به سازمان ملل نماند و در
اقدامی شتا

ادامه مطلب  

دست سرنوشت  

پی‌دی‌اف کتاب، زیاد دارم، 99 درصد هم ناخوانده. همان حکایت همیشگی انس و الفت به بوی کاغذ و دست گرفتن کتاب. PDFها را غیر از جست‌وجوی موردی، از دو جا دانلود می‌کنم. دو منبعی که مرتب و منظم به‌روزرسانی می‌شوند و به همین دلیل دائم به آن‌ها سرکشی می‌کنم. یکی صفحه فیس‌بوک باشگاه ادبیات که حالا کانال تلگرام هم دارد. دومی سایت لی‌لی بوک.این دومی به طور تخصصی رمان کار می‌کند و خلاصه داستان می‌نویسد و شرح مفصلی درباره هر کتاب می‌دهد. در صورت وجود تر

ادامه مطلب  

آیا SSL رایگان قابل اعتماد است؟  

آیا SSL رایگان قابل اعتماد است؟چندی پس از انتشار این خبر، سیستم کلودفلر (Cloudflare) که در واقع یک سیستم کشینگ و CDN رایگان در اختیار وبمسترها قرار می دهد، با ارائه SSL رایگان به دامنه های بین المللی، سعی در کاهش هزینه آنها نمود به طوری که هم اکنون می توانید بدون پرداخت هزینه های سالیانه، وبسایت خود را به صورت رایگان به پروتکل امن HTTPS مجهز نمایید و در نبرد با رقبای اینترنتی خود، جایگاه بهتری در نتایج جستجوی گوگل کسب کنید.با ما همراه باشید تا نحوه نصب و

ادامه مطلب  

آیا SSL رایگان قابل اعتماد است؟  

آیا SSL رایگان قابل اعتماد است؟چندی پس از انتشار این خبر، سیستم کلودفلر (Cloudflare) که در واقع یک سیستم کشینگ و CDN رایگان در اختیار وبمسترها قرار می دهد، با ارائه SSL رایگان به دامنه های بین المللی، سعی در کاهش هزینه آنها نمود به طوری که هم اکنون می توانید بدون پرداخت هزینه های سالیانه، وبسایت خود را به صورت رایگان به پروتکل امن HTTPS مجهز نمایید و در نبرد با رقبای اینترنتی خود، جایگاه بهتری در نتایج جستجوی گوگل کسب کنید.با ما همراه باشید تا نحوه نصب و

ادامه مطلب  

حلقه های مزارع(قسمت دوم)  

بررسی های کارشناسی در شب دوازدهم آگوست 1972 میلادی, "برایس باند" و "آرتور شاتل وود" در ناحیه وارمینستر از منطقه ویلتشایر در جنوب انگلستان, متوجه صداهایی شدند که از مزرعه گندم می آمد. آنان در نور درخشان مهتاب مشاهده کردند که با فشرده شدن ساقه های گندم و خوابیدن آنها در جهت عقربه های ساعت, طرحی شگفت انگیز در گستره کشتزار پدید آمد. تشکیلات موسوم به حلقه های کشتزار اغلب در مزارع غلات پدید می آیند و طی فرآیندی به وجود می آیند.

گیاهان به نحوه اسرارآمی

ادامه مطلب  

ورزش برتر  

بتازگی اعلام شده که بهترین ورزش وزنه زدن هست البته هر کسی در حد توان خودش . می دانید چرا برای اینکه وزنه رگهای اصلی قلب را که در طرفین گردن هستند را حسابی بحرکت و جنبش در می آورد و در عینی که باعث استحکام عضلات کل بدن می شود و بازهم یک نعمت دیگر که ما هم اگر کمی بتوانیم تحلیل کنیم باید سجده کنیم خدایی را که بما ایرانیها اینهمه لطف دارد . ورزش زورخانه ای را منظورم هست که اگر در حرکاتش دقت کنیم بهترین حرکات سنجیدۀ ورزشی را دارد .اول گردش ملایم روی

ادامه مطلب  

ورزش برتر  

بتازگی اعلام شده که بهترین ورزش وزنه زدن هست البته هر کسی در حد توان خودش . می دانید چرا برای اینکه وزنه رگهای اصلی قلب را که در طرفین گردن هستند را حسابی بحرکت و جنبش در می آورد و در عینی که باعث استحکام عضلات کل بدن می شود و بازهم یک نعمت دیگر که ما هم اگر کمی بتوانیم تحلیل کنیم باید سجده کنیم خدایی را که بما ایرانیها اینهمه لطف دارد . ورزش زورخانه ای را منظورم هست که اگر در حرکاتش دقت کنیم بهترین حرکات سنجیدۀ ورزشی را دارد .اول گردش ملایم روی

ادامه مطلب  

پوپولیست ها در «رکود اقتصادی» ظهور می کنند  

هفته نامه تجارت فردا - مصطفی نعمتی: پوپولیسم را می‌توان عوام‌گرایی برای پیشبرد اهداف سیاسی با استعانت از قوه مردم عامه تعریف کرد.  پوپولیست‌ها عوام را در برابر نخبگان قرار می‌دهند و پشت سر عامه، اهداف سیاسی خود را دنبال می‌کنند. به عبارت دیگر، پوپولیسم، سنگری است برای سیاستمداران تا با بزرگنمایی فشارهای توده‌ای، اهداف خود را پیگیری کنند.پوپولیسم را می‌توان عوام‌گرایی برای پیشبرد اهداف سیاسی با استعانت از قوه مردم

ادامه مطلب  

خداحافظی با مونولوگ؛ مردم کارنامه قالیباف را قضاوت می‌کنند +تصاویر  

خداحافظی با مونولوگ؛ مردم کارنامه قالیباف را قضاوت می‌کنند +تصاویر
در بخش ملاقات شهردار تهران زیباترین لحظه ای که فوق العاده دردآور است این است که زن سرپرست خانوار به او می گوید به حضرت عباس(ع) آرد ندارم. شوهرم مریض شد، پول نداشتیم برای بیمارستان و فوت کرد.
سرویس فرهنگ و هنر مشرق- فیلم تبلیغاتی محمد باقر قالیباف به هیچ عنوان پروپاگاندایی ساخته نشده است.  نمای گل درشتی را نمی‌توان درون متن مستند جستجو کرد که پرسوناژ محوری تمایل داشته

ادامه مطلب  

اختلال ریاضی  

اختلال ریاضی
 
 
نشانه ها و درمان اختلال ریاضی
 
 

 ناتوانی در فهمیدن عبارات ریاضی
 مشکل نامیدن واژه‌های ریاضی
 نفهمیدن مشکلات عبارت
 نفهمیدن مفاهیم ریاضی مانند «بزرگ‌تر از» یا «کوچک‌تر از»
 مشکل در تشخیص علایم عملیاتی ریاضی مانند علائم جمع و تفریق، ضرب و تقسیم
 ناتوانی در یادسپاری اطلاعات ریاضی پایه مانند جدول ضرب
 ناتوانی در ادامه و توالی مراحل حل مسأله
 ناتوانی در کپی کردن اعداد
 نادیده

ادامه مطلب  

از جیب خالی فرهنگیان تا واردات پوشاک ایتالیایی خانواده وزیر  

 این روزها موضوع واردات پوشاک ایتالیایی توسط شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پرورش نُقل محافل شده است. داستانی
که باعث شده قاطبه مردم فهیم جامعه اسلامی، نسبت به آن واکنش منفی نشان
دهند و جملگی فریاد اعتراض درآورند که اولاً شأن وزارت آموزش و پرورش به
عنوان متولی اصلی تعلیم و تربیت کشور هم شأن فعالیت اقتصادی و تجارت نیست و
دوماً اینکه وزارت و وزیر یک دستگاه و مخاطبان بیشمار آن بودن، اقتضائات
خاص خود را دارد و نمی‌شود بسیاری از امور را ولو

ادامه مطلب  

از جیب خالی فرهنگیان تا واردات پوشاک ایتالیایی خانواده وزیر  

 این روزها موضوع واردات پوشاک ایتالیایی توسط شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پرورش نُقل محافل شده است. داستانی
که باعث شده قاطبه مردم فهیم جامعه اسلامی، نسبت به آن واکنش منفی نشان
دهند و جملگی فریاد اعتراض درآورند که اولاً شأن وزارت آموزش و پرورش به
عنوان متولی اصلی تعلیم و تربیت کشور هم شأن فعالیت اقتصادی و تجارت نیست و
دوماً اینکه وزارت و وزیر یک دستگاه و مخاطبان بیشمار آن بودن، اقتضائات
خاص خود را دارد و نمی‌شود بسیاری از امور را ولو

ادامه مطلب  

از جیب خالی فرهنگیان تا واردات پوشاک ایتالیایی خانواده وزیر  

 این روزها موضوع واردات پوشاک ایتالیایی توسط شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پرورش نُقل محافل شده است. داستانی
که باعث شده قاطبه مردم فهیم جامعه اسلامی، نسبت به آن واکنش منفی نشان
دهند و جملگی فریاد اعتراض درآورند که اولاً شأن وزارت آموزش و پرورش به
عنوان متولی اصلی تعلیم و تربیت کشور هم شأن فعالیت اقتصادی و تجارت نیست و
دوماً اینکه وزارت و وزیر یک دستگاه و مخاطبان بیشمار آن بودن، اقتضائات
خاص خود را دارد و نمی‌شود بسیاری از امور را ولو

ادامه مطلب  

طراحی و اجرای برنامه های زندگی  

[ad_1] موفقیت امری همه جانبه اسـت و نقش اموری مانند حقایق، تخیلات و انعطاف(1) در برنامه ریزی موفقیت انکارناپذیر می نماید. بررسی این امور و نقش آن ها در برنامه ریزی موفقیت و نیز زندگی انسان های موفق از مهم ترین مباحث این مقاله به شمار می آید. روان شناسان می نویسند: موفقیت امری همه جانبه و اصطلاحاTotal اسـت. اگر زندگی خود را مانند کودکی تصور کنید که پیوسته در حال رشد اسـت هرگز خواهان رشد ناهمگون اعضای آن نخواهید بود؛ به عبارت دیگر، رشد و توسعه

ادامه مطلب  

طراحی و اجرای برنامه های زندگی  

[ad_1] موفقیت امری همه جانبه اسـت و نقش اموری مانند حقایق، تخیلات و انعطاف(1) در برنامه ریزی موفقیت انکارناپذیر می نماید. بررسی این امور و نقش آن ها در برنامه ریزی موفقیت و نیز زندگی انسان های موفق از مهم ترین مباحث این مقاله به شمار می آید. روان شناسان می نویسند: موفقیت امری همه جانبه و اصطلاحاTotal اسـت. اگر زندگی خود را مانند کودکی تصور کنید که پیوسته در حال رشد اسـت هرگز خواهان رشد ناهمگون اعضای آن نخواهید بود؛ به عبارت دیگر، رشد و توسعه

ادامه مطلب  

طراحی و اجرای برنامه های زندگی  

[ad_1] موفقیت امری همه جانبه اسـت و نقش اموری مانند حقایق، تخیلات و انعطاف(1) در برنامه ریزی موفقیت انکارناپذیر می نماید. بررسی این امور و نقش آن ها در برنامه ریزی موفقیت و نیز زندگی انسان های موفق از مهم ترین مباحث این مقاله به شمار می آید. روان شناسان می نویسند: موفقیت امری همه جانبه و اصطلاحاTotal اسـت. اگر زندگی خود را مانند کودکی تصور کنید که پیوسته در حال رشد اسـت هرگز خواهان رشد ناهمگون اعضای آن نخواهید بود؛ به عبارت دیگر، رشد و توسعه

ادامه مطلب  

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن  

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن
دسته بندی


حقوق
بازدید ها


1
فرمت فایل


docx


ادامه مطلب  

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن  

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن
دسته بندی


حقوق
بازدید ها


1
فرمت فایل


docx


ادامه مطلب  

آموزش نورپردازی و عکاسی از مدل ها اورجینال  

آموزش نورپردازی و عکاسی از مدل ها – اورجینال
 
قیمت: 15,000 تومان
آموزش نورپردازی و عکاسی از مدل ها – اورجینالآموزش عکاسی تجاری – اورجینالآموزش عکاسی از محصولات تجاری - اورجینالیکی از انواع عکاسی که به ویژه در کشورهای توسعه یافته مورد توجه است عکاسی از محصولات می باشد ، در این کورس آموزشی این نوع عکاسی و تکنیک های ویژه نورپردازی آن را به سادگی خواهید آموخت .در این مجموعه آموزش با چگونگی عکاسی از

محصولات دیگر: :
دانلود مبانی نظری پژ

ادامه مطلب  

می خواهم چگونه باشم؟  

[ad_1] « می خواهی چه کنی؟ » حتماً گاهی این پرسش را از خود پرسیده اید اما پیشنهاد می کنم پیش از یافتن پاسخی برای این رپسش به این سوال فکر کنید که: « می خواهی چه باشی؟ » چون تصویر و رویای ما از آنچه که می خواهیم باشیم در نهایت تعیین کننده آن چیزی اســت که انجام می هیم. در واقع مقصد راهی که در زندگی می رویم، بستگی به تصوری دارد که از آن مقصد در ذهن داریم: ما در هیچ بعدی از ابعاد وجودی دنیای خود و پیرامون مان خلاصه نمی شویم. اگر پاسخ شما به پرسش « می خ

ادامه مطلب  

می خواهم چگونه باشم؟  

[ad_1] « می خواهی چه کنی؟ » حتماً گاهی این پرسش را از خود پرسیده اید اما پیشنهاد می کنم پیش از یافتن پاسخی برای این رپسش به این سوال فکر کنید که: « می خواهی چه باشی؟ » چون تصویر و رویای ما از آنچه که می خواهیم باشیم در نهایت تعیین کننده آن چیزی اســت که انجام می هیم. در واقع مقصد راهی که در زندگی می رویم، بستگی به تصوری دارد که از آن مقصد در ذهن داریم: ما در هیچ بعدی از ابعاد وجودی دنیای خود و پیرامون مان خلاصه نمی شویم. اگر پاسخ شما به پرسش « می خ

ادامه مطلب  

نام‌های قرآن (1)  

[ad_1] نخستین نام: درباره‌ی این که در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از مجموعه‌ی وحی الهی به چه نام مشخصی یاد می‌شده، سخن قطعی و روشنی در دست نیست. چه، هنوز باب وحی مسدود نشده بود. البته در همان آیاتِ صدر نزول هم کلمه‌ی «قرآن» نازل شده بود و این نام بر تمام و یا قسمتی از کلام الهی هر دو اطلاق می‌شد، اما نام های دیگری همچون کتاب، ذکر، فرقان و غیره از نام های بسیار مذکور در قرآن بود. بنابراین نام رایجِ مشخصی که همه در ان زمان بر ان

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1