تبعیت اندیشه از شرایط عینی و ذهنی  

#گزارشی_از_یک_کتاب

کتاب #خدا_در_اندیشه_ی_انسان
نویسنده #مرتضی_مطهری
قضاوت در مورد اندیشه ها بستگی به اصالت داشتن آن ها و عدم تبعیت آن ها از شرایط مختلف دارد.
یکی از نظریاتی که در مورد اندیشه ها و تفکرات، توسط مادی گرایان ارائه شده است، «تبعیت اندیشه از شرایط ذهنی و عینی» است؛ به این معنا که چنان چه اندیشه ای توسط شخصی ارائه شود، باید شرایط ذهنی و روانی شخص از یک طرف و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی او را مطالعه کرد و سنجید و با همین مطالعه می تو

ادامه مطلب  

تبعیت اندیشه از شرایط عینی و ذهنی  

#گزارشی_از_یک_کتاب

کتاب #خدا_در_اندیشه_ی_انسان
نویسنده #مرتضی_مطهری
قضاوت در مورد اندیشه ها بستگی به اصالت داشتن آن ها و عدم تبعیت آن ها از شرایط مختلف دارد.
یکی از نظریاتی که در مورد اندیشه ها و تفکرات، توسط مادی گرایان ارائه شده است، «تبعیت اندیشه از شرایط ذهنی و عینی» است؛ به این معنا که چنان چه اندیشه ای توسط شخصی ارائه شود، باید شرایط ذهنی و روانی شخص از یک طرف و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی او را مطالعه کرد و سنجید و با همین مطالعه می تو

ادامه مطلب  

تبعیت اندیشه از شرایط عینی و ذهنی  

#گزارشی_از_یک_کتاب

کتاب #خدا_در_اندیشه_ی_انسان
نویسنده #مرتضی_مطهری
قضاوت در مورد اندیشه ها بستگی به اصالت داشتن آن ها و عدم تبعیت آن ها از شرایط مختلف دارد.
یکی از نظریاتی که در مورد اندیشه ها و تفکرات، توسط مادی گرایان ارائه شده است، «تبعیت اندیشه از شرایط ذهنی و عینی» است؛ به این معنا که چنان چه اندیشه ای توسط شخصی ارائه شود، باید شرایط ذهنی و روانی شخص از یک طرف و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی او را مطالعه کرد و سنجید و با همین مطالعه می تو

ادامه مطلب  

تبعیت اندیشه از شرایط عینی و ذهنی  

#گزارشی_از_یک_کتاب

کتاب #خدا_در_اندیشه_ی_انسان
نویسنده #مرتضی_مطهری
قضاوت در مورد اندیشه ها بستگی به اصالت داشتن آن ها و عدم تبعیت آن ها از شرایط مختلف دارد.
یکی از نظریاتی که در مورد اندیشه ها و تفکرات، توسط مادی گرایان ارائه شده است، «تبعیت اندیشه از شرایط ذهنی و عینی» است؛ به این معنا که چنان چه اندیشه ای توسط شخصی ارائه شود، باید شرایط ذهنی و روانی شخص از یک طرف و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی او را مطالعه کرد و سنجید و با همین مطالعه می تو

ادامه مطلب  

دیپلمات افغان به جرم خشونت با خانمش فرا خوانده شد  

وزارت خارجه افغانستان یک دیپلمات خود در سازمان ملل را به دنبال طرح اتهام لت و کوب همسرش در رسانه‌ها، به کابل فراخوانده است.پخش این خبر در روزنامه نیویورک پست واکنش‌های زیادی را در محافل رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و این واکنش‌ها زمینه تصمیم‌گیری وزارت خارجه افغانستان را فراهم کرد.شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان  گفت که این وزارت تصمیم گرفته که محمد یما عینی مستشار نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل را به کا

ادامه مطلب  

دیپلمات افغان به جرم خشونت با خانمش فرا خوانده شد  

وزارت خارجه افغانستان یک دیپلمات خود در سازمان ملل را به دنبال طرح اتهام لت و کوب همسرش در رسانه‌ها، به کابل فراخوانده است.پخش این خبر در روزنامه نیویورک پست واکنش‌های زیادی را در محافل رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و این واکنش‌ها زمینه تصمیم‌گیری وزارت خارجه افغانستان را فراهم کرد.شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان  گفت که این وزارت تصمیم گرفته که محمد یما عینی مستشار نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل را به کا

ادامه مطلب  

آیا سنت و مدرنیته در جامعه عینی قابله تعریف است  

مدرنیته و سنت در جهان عینی هرگز قابلیت مصداق برایش مشخص کردن را ندارد.
اگر ما بخواهیم در دایرت المعارف برای سنت و مدرنیته تعریفی را اخذ کنیم، در بستر جامع واقعی و تاریخی که در حال اتفاق افتادن هست، هرگز نمی توانیم بگویم در این بستر «جهان اجتماعی و ملموس انسان ها» چه چیزی سنت هست و چه چیزی مدرنیته.
اگر ما در بستره تاریخی به واقعیت جامعه انسانی و حتی واقعیت طبیعیه طبیعت که در آن انسان ها زیست می کنند توجه کنیم نمی توانیم بگوییم این بخش از برهه ز

ادامه مطلب  

آیا سنت و مدرنیته در جامعه عینی قابله تعریف است  

مدرنیته و سنت در جهان عینی هرگز قابلیت مصداق برایش مشخص کردن را ندارد.
اگر ما بخواهیم در دایرت المعارف برای سنت و مدرنیته تعریفی را اخذ کنیم، در بستر جامع واقعی و تاریخی که در حال اتفاق افتادن هست، هرگز نمی توانیم بگویم در این بستر «جهان اجتماعی و ملموس انسان ها» چه چیزی سنت هست و چه چیزی مدرنیته.
اگر ما در بستره تاریخی به واقعیت جامعه انسانی و حتی واقعیت طبیعیه طبیعت که در آن انسان ها زیست می کنند توجه کنیم نمی توانیم بگوییم این بخش از برهه ز

ادامه مطلب  

آیا سنت و مدرنیته در جامعه عینی قابله تعریف است  

مدرنیته و سنت در جهان عینی هرگز قابلیت مصداق برایش مشخص کردن را ندارد.
اگر ما بخواهیم در دایرت المعارف برای سنت و مدرنیته تعریفی را اخذ کنیم، در بستر جامع واقعی و تاریخی که در حال اتفاق افتادن هست، هرگز نمی توانیم بگویم در این بستر «جهان اجتماعی و ملموس انسان ها» چه چیزی سنت هست و چه چیزی مدرنیته.
اگر ما در بستره تاریخی به واقعیت جامعه انسانی و حتی واقعیت طبیعیه طبیعت که در آن انسان ها زیست می کنند توجه کنیم نمی توانیم بگوییم این بخش از برهه ز

ادامه مطلب  

 

✏️ ذهن خلاق انسانی که مرزهای واقعیتِ عینی را در می نوردد، این امکان را پیش می‌نهد که انسان چیزهایی را «متصور» شود که در جهان عینیات، موجود و دسترس پذیر نیست، و این هم موهبت است و هم منشأ مصیبت.
از سویی این ذهنِ فرارونده از واقعیت، موهبت است برای آدمی؛ از آن رو که هرگونه خلاقیتِ بشری که در عالمِ عینیت ممکن شده (اعم از هنرها، ادبیات، تکنولوژی و حتی کشفیات علمی)، از تصور و تجسمی در تخیلِ سرکش و مَرزگُریز مایه گرفته، و البته همین افق‌ نگاه و فرص

ادامه مطلب  

 

✏️ ذهن خلاق انسانی که مرزهای واقعیتِ عینی را در می نوردد، این امکان را پیش می‌نهد که انسان چیزهایی را «متصور» شود که در جهان عینیات، موجود و دسترس پذیر نیست، و این هم موهبت است و هم منشأ مصیبت.
از سویی این ذهنِ فرارونده از واقعیت، موهبت است برای آدمی؛ از آن رو که هرگونه خلاقیتِ بشری که در عالمِ عینیت ممکن شده (اعم از هنرها، ادبیات، تکنولوژی و حتی کشفیات علمی)، از تصور و تجسمی در تخیلِ سرکش و مَرزگُریز مایه گرفته، و البته همین افق‌ نگاه و فرص

ادامه مطلب  

چون واقف نه‌ای از سِرِّ غیب  

 "هو‌"
 پری‌سا...
اینکه هرچیزی با تلاش محقق میشود دروغی بزرگ است. رویاها مانند جنین‌هایی هستند که درون وجودمان رشد میکنند...بعضی چند ماه و ‌بعضی چندین سال... قرار نیست تمام جنینِ رویاها، روزی جهان هستی را لمس کنند. گاهی سِقط میشوند و بدون اینکه‌ وجودی عینی در دنیا بیابند، در وجودمان می‌میرند‌...آن هم با درد و ‌خون ریزی ...هرچه رویا بزرگتر درد و ‌خون ریزی‌اش بیشتر...
اما غصه‌اش را نخور...شاید این رویاهای سقط شده اگر عینیت می‌یافتند فرزندان نا

ادامه مطلب  

چون واقف نه‌ای از سِرِّ غیب  

 "هو‌"
 پری‌سا...
اینکه هرچیزی با تلاش محقق میشود دروغی بزرگ است. رویاها مانند جنین‌هایی هستند که درون وجودمان رشد میکنند...بعضی چند ماه و ‌بعضی چندین سال... قرار نیست تمام جنینِ رویاها، روزی جهان هستی را لمس کنند. گاهی سِقط میشوند و بدون اینکه‌ وجودی عینی در دنیا بیابند، در وجودمان می‌میرند‌...آن هم با درد و ‌خون ریزی ...هرچه رویا بزرگتر درد و ‌خون ریزی‌اش بیشتر...
اما غصه‌اش را نخور...شاید این رویاهای سقط شده اگر عینیت می‌یافتند فرزندان نا

ادامه مطلب  

با وجود اختلافات زبانی ، قومیتی و مذهبی میشه خوشبخت شد ؟  

سلام...
لطفا اگه فقط تجربه ی عینی سراغ دارید و یا واقعا میتونین کمکم کنین راهنماییم کنید ممنون
من و یه آقا پسری یه مدته با هم آشنا شدیم. خیلی خیلی خوب حرف همو میفهمیم ولی خیلی با هم فرق داریم...ولی خیلی خوب همو درک میکنیم... به بیان ساده تر حرف همو خوب میفهمیمو اما فرق هامون ؛
من فارسم اون کُرد. ولی زبانشونو میفهمم ، من شیعم اون سنی ، دو تا شهر مختلف هم زندگی میکنیم ، کسی با وجود این اختلاف ها اما خیلی خوب حرف همو بفهمن و همو درک کنن.. میتونن خوشبخت ب

ادامه مطلب  

با وجود اختلافات زبانی ، قومیتی و مذهبی میشه خوشبخت شد ؟  

سلام...
لطفا اگه فقط تجربه ی عینی سراغ دارید و یا واقعا میتونین کمکم کنین راهنماییم کنید ممنون
من و یه آقا پسری یه مدته با هم آشنا شدیم. خیلی خیلی خوب حرف همو میفهمیم ولی خیلی با هم فرق داریم...ولی خیلی خوب همو درک میکنیم... به بیان ساده تر حرف همو خوب میفهمیمو اما فرق هامون ؛
من فارسم اون کُرد. ولی زبانشونو میفهمم ، من شیعم اون سنی ، دو تا شهر مختلف هم زندگی میکنیم ، کسی با وجود این اختلاف ها اما خیلی خوب حرف همو بفهمن و همو درک کنن.. میتونن خوشبخت ب

ادامه مطلب  

با وجود اختلافات زبانی ، قومیتی و مذهبی میشه خوشبخت شد ؟  

سلام...
لطفا اگه فقط تجربه ی عینی سراغ دارید و یا واقعا میتونین کمکم کنین راهنماییم کنید ممنون
من و یه آقا پسری یه مدته با هم آشنا شدیم. خیلی خیلی خوب حرف همو میفهمیم ولی خیلی با هم فرق داریم...ولی خیلی خوب همو درک میکنیم... به بیان ساده تر حرف همو خوب میفهمیمو اما فرق هامون ؛
من فارسم اون کُرد. ولی زبانشونو میفهمم ، من شیعم اون سنی ، دو تا شهر مختلف هم زندگی میکنیم ، کسی با وجود این اختلاف ها اما خیلی خوب حرف همو بفهمن و همو درک کنن.. میتونن خوشبخت ب

ادامه مطلب  

با وجود اختلافات زبانی ، قومیتی و مذهبی میشه خوشبخت شد ؟  

سلام...
لطفا اگه فقط تجربه ی عینی سراغ دارید و یا واقعا میتونین کمکم کنین راهنماییم کنید ممنون
من و یه آقا پسری یه مدته با هم آشنا شدیم. خیلی خیلی خوب حرف همو میفهمیم ولی خیلی با هم فرق داریم...ولی خیلی خوب همو درک میکنیم... به بیان ساده تر حرف همو خوب میفهمیمو اما فرق هامون ؛
من فارسم اون کُرد. ولی زبانشونو میفهمم ، من شیعم اون سنی ، دو تا شهر مختلف هم زندگی میکنیم ، کسی با وجود این اختلاف ها اما خیلی خوب حرف همو بفهمن و همو درک کنن.. میتونن خوشبخت ب

ادامه مطلب  

با وجود اختلافات زبانی ، قومیتی و مذهبی میشه خوشبخت شد ؟  

سلام...
لطفا اگه فقط تجربه ی عینی سراغ دارید و یا واقعا میتونین کمکم کنین راهنماییم کنید ممنون
من و یه آقا پسری یه مدته با هم آشنا شدیم. خیلی خیلی خوب حرف همو میفهمیم ولی خیلی با هم فرق داریم...ولی خیلی خوب همو درک میکنیم... به بیان ساده تر حرف همو خوب میفهمیمو اما فرق هامون ؛
من فارسم اون کُرد. ولی زبانشونو میفهمم ، من شیعم اون سنی ، دو تا شهر مختلف هم زندگی میکنیم ، کسی با وجود این اختلاف ها اما خیلی خوب حرف همو بفهمن و همو درک کنن.. میتونن خوشبخت ب

ادامه مطلب  

98 - دانلود تحقیق آشنایی با ثرندایک و بررسی نظریات او پیرامون آموزش و یادگیری  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} 98 - دانلود تحقیق آشنایی با ثرندایک و بررسی نظریات او پیرامون آموزش و یادگیری                   فرمت فایل:   ورد  Word و قابل ویرایش تعداد صفحات:14          ادواردال. ثرندایک، یکی از مهمترین پژوهشگران در تدوین روانشناسی حیوانی بود. او

ادامه مطلب  

98 - دانلود تحقیق آشنایی با ثرندایک و بررسی نظریات او پیرامون آموزش و یادگیری  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} 98 - دانلود تحقیق آشنایی با ثرندایک و بررسی نظریات او پیرامون آموزش و یادگیری                   فرمت فایل:   ورد  Word و قابل ویرایش تعداد صفحات:14          ادواردال. ثرندایک، یکی از مهمترین پژوهشگران در تدوین روانشناسی حیوانی بود. او

ادامه مطلب  

سقوط اخلاقی جامعه 2  

ناظر همون کلاس بودم. همون مدرس. همون بچه‌ها. 
این‌بار از بچه‌ها خواست که یه تیکه کاغذ بردارن و مشکلی که هیچ‌جوری و هیچ‌جا نمی‌تونن بگن رو بنویسن. گفت مشکلی رو بنویسن که نمیشه و نباید بلند خوندش. اسم هم نزنن. اسمشون هم لو نمیره. 
همه نوشتن.
می‌خواست نوشته‌ها رو بخونه - بدونِ اینکه مشخص باشه برای کی هست و کی نیست - و درباره‌ش یکی دوجمله بگه. و هم اینکه بچه‌ها ببینن مشکلاتشون فقط برای خودشون نیست و دیگرانی هم مشکل‌دار هستن. من که ناظر بودم و ح

ادامه مطلب  

سقوط اخلاقی جامعه 2  

ناظر همون کلاس بودم. همون مدرس. همون بچه‌ها. 
این‌بار از بچه‌ها خواست که یه تیکه کاغذ بردارن و مشکلی که هیچ‌جوری و هیچ‌جا نمی‌تونن بگن رو بنویسن. گفت مشکلی رو بنویسن که نمیشه و نباید بلند خوندش. اسم هم نزنن. اسمشون هم لو نمیره. 
همه نوشتن.
می‌خواست نوشته‌ها رو بخونه - بدونِ اینکه مشخص باشه برای کی هست و کی نیست - و درباره‌ش یکی دوجمله بگه. و هم اینکه بچه‌ها ببینن مشکلاتشون فقط برای خودشون نیست و دیگرانی هم مشکل‌دار هستن. من که ناظر بودم و ح

ادامه مطلب  

سقوط اخلاقی جامعه 2  

ناظر همون کلاس بودم. همون مدرس. همون بچه‌ها. 
این‌بار از بچه‌ها خواست که یه تیکه کاغذ بردارن و مشکلی که هیچ‌جوری و هیچ‌جا نمی‌تونن بگن رو بنویسن. گفت مشکلی رو بنویسن که نمیشه و نباید بلند خوندش. اسم هم نزنن. اسمشون هم لو نمیره. 
همه نوشتن.
می‌خواست نوشته‌ها رو بخونه - بدونِ اینکه مشخص باشه برای کی هست و کی نیست - و درباره‌ش یکی دوجمله بگه. و هم اینکه بچه‌ها ببینن مشکلاتشون فقط برای خودشون نیست و دیگرانی هم مشکل‌دار هستن. من که ناظر بودم و ح

ادامه مطلب  

سقوط اخلاقی جامعه 2  

ناظر همون کلاس بودم. همون مدرس. همون بچه‌ها. 
این‌بار از بچه‌ها خواست که یه تیکه کاغذ بردارن و مشکلی که هیچ‌جوری و هیچ‌جا نمی‌تونن بگن رو بنویسن. گفت مشکلی رو بنویسن که نمیشه و نباید بلند خوندش. اسم هم نزنن. اسمشون هم لو نمیره. 
همه نوشتن.
می‌خواست نوشته‌ها رو بخونه - بدونِ اینکه مشخص باشه برای کی هست و کی نیست - و درباره‌ش یکی دوجمله بگه. و هم اینکه بچه‌ها ببینن مشکلاتشون فقط برای خودشون نیست و دیگرانی هم مشکل‌دار هستن. من که ناظر بودم و ح

ادامه مطلب  

سقوط اخلاقی جامعه 2  

ناظر همون کلاس بودم. همون مدرس. همون بچه‌ها. 
این‌بار از بچه‌ها خواست که یه تیکه کاغذ بردارن و مشکلی که هیچ‌جوری و هیچ‌جا نمی‌تونن بگن رو بنویسن. گفت مشکلی رو بنویسن که نمیشه و نباید بلند خوندش. اسم هم نزنن. اسمشون هم لو نمیره. 
همه نوشتن.
می‌خواست نوشته‌ها رو بخونه - بدونِ اینکه مشخص باشه برای کی هست و کی نیست - و درباره‌ش یکی دوجمله بگه. و هم اینکه بچه‌ها ببینن مشکلاتشون فقط برای خودشون نیست و دیگرانی هم مشکل‌دار هستن. من که ناظر بودم و ح

ادامه مطلب  

شب در ادبیات ما یک نهایت است ، یک مطلق که سنگینی آن بسیار عینی است  

شب در ادبیات ما یک نهایت است ، یک مطلق که سنگینی آن بسیار عینی استتورج پارسی" شبی چون شبه ، روی شسته به قیرنه بهرام پیدا ، نه کیوان نه تیردگر گونه آرایشی کرد ماه بسیج گذر کرد بر پیشگاهشده تیره اندر سرای درنگمیان کرده باریک و دل کرده تنگسپاه شب تیره بر دشت و راغیکی فرش گسترده از پر زاغ "آنچه را که خواندید توصیفی از شب بود که دیباچه بیژن و منیژه است .چند سال پیش که زنده یادپرویز مشکاتیان بر روی شعر" شب " اثر ماندگار نیما آهنگ ساخت و

ادامه مطلب  

شب در ادبیات ما یک نهایت است ، یک مطلق که سنگینی آن بسیار عینی است  

شب در ادبیات ما یک نهایت است ، یک مطلق که سنگینی آن بسیار عینی استتورج پارسی" شبی چون شبه ، روی شسته به قیرنه بهرام پیدا ، نه کیوان نه تیردگر گونه آرایشی کرد ماه بسیج گذر کرد بر پیشگاهشده تیره اندر سرای درنگمیان کرده باریک و دل کرده تنگسپاه شب تیره بر دشت و راغیکی فرش گسترده از پر زاغ "آنچه را که خواندید توصیفی از شب بود که دیباچه بیژن و منیژه است .چند سال پیش که زنده یادپرویز مشکاتیان بر روی شعر" شب " اثر ماندگار نیما آهنگ ساخت و

ادامه مطلب  

شب در ادبیات ما یک نهایت است ، یک مطلق که سنگینی آن بسیار عینی است  

شب در ادبیات ما یک نهایت است ، یک مطلق که سنگینی آن بسیار عینی استتورج پارسی" شبی چون شبه ، روی شسته به قیرنه بهرام پیدا ، نه کیوان نه تیردگر گونه آرایشی کرد ماه بسیج گذر کرد بر پیشگاهشده تیره اندر سرای درنگمیان کرده باریک و دل کرده تنگسپاه شب تیره بر دشت و راغیکی فرش گسترده از پر زاغ "آنچه را که خواندید توصیفی از شب بود که دیباچه بیژن و منیژه است .چند سال پیش که زنده یادپرویز مشکاتیان بر روی شعر" شب " اثر ماندگار نیما آهنگ ساخت و

ادامه مطلب  

شب در ادبیات ما یک نهایت است ، یک مطلق که سنگینی آن بسیار عینی است  

شب در ادبیات ما یک نهایت است ، یک مطلق که سنگینی آن بسیار عینی استتورج پارسی" شبی چون شبه ، روی شسته به قیرنه بهرام پیدا ، نه کیوان نه تیردگر گونه آرایشی کرد ماه بسیج گذر کرد بر پیشگاهشده تیره اندر سرای درنگمیان کرده باریک و دل کرده تنگسپاه شب تیره بر دشت و راغیکی فرش گسترده از پر زاغ "آنچه را که خواندید توصیفی از شب بود که دیباچه بیژن و منیژه است .چند سال پیش که زنده یادپرویز مشکاتیان بر روی شعر" شب " اثر ماندگار نیما آهنگ ساخت و

ادامه مطلب  

شب در ادبیات ما یک نهایت است ، یک مطلق که سنگینی آن بسیار عینی است  

شب در ادبیات ما یک نهایت است ، یک مطلق که سنگینی آن بسیار عینی استتورج پارسی" شبی چون شبه ، روی شسته به قیرنه بهرام پیدا ، نه کیوان نه تیردگر گونه آرایشی کرد ماه بسیج گذر کرد بر پیشگاهشده تیره اندر سرای درنگمیان کرده باریک و دل کرده تنگسپاه شب تیره بر دشت و راغیکی فرش گسترده از پر زاغ "آنچه را که خواندید توصیفی از شب بود که دیباچه بیژن و منیژه است .چند سال پیش که زنده یادپرویز مشکاتیان بر روی شعر" شب " اثر ماندگار نیما آهنگ ساخت و

ادامه مطلب  

شب در ادبیات ما یک نهایت است ، یک مطلق که سنگینی آن بسیار عینی است  

شب در ادبیات ما یک نهایت است ، یک مطلق که سنگینی آن بسیار عینی استتورج پارسی" شبی چون شبه ، روی شسته به قیرنه بهرام پیدا ، نه کیوان نه تیردگر گونه آرایشی کرد ماه بسیج گذر کرد بر پیشگاهشده تیره اندر سرای درنگمیان کرده باریک و دل کرده تنگسپاه شب تیره بر دشت و راغیکی فرش گسترده از پر زاغ "آنچه را که خواندید توصیفی از شب بود که دیباچه بیژن و منیژه است .چند سال پیش که زنده یادپرویز مشکاتیان بر روی شعر" شب " اثر ماندگار نیما آهنگ ساخت و

ادامه مطلب  

شب در ادبیات ما یک نهایت است ، یک مطلق که سنگینی آن بسیار عینی است  

شب در ادبیات ما یک نهایت است ، یک مطلق که سنگینی آن بسیار عینی استتورج پارسی" شبی چون شبه ، روی شسته به قیرنه بهرام پیدا ، نه کیوان نه تیردگر گونه آرایشی کرد ماه بسیج گذر کرد بر پیشگاهشده تیره اندر سرای درنگمیان کرده باریک و دل کرده تنگسپاه شب تیره بر دشت و راغیکی فرش گسترده از پر زاغ "آنچه را که خواندید توصیفی از شب بود که دیباچه بیژن و منیژه است .چند سال پیش که زنده یادپرویز مشکاتیان بر روی شعر" شب " اثر ماندگار نیما آهنگ ساخت و

ادامه مطلب  

همسر شهید مدافع حرم جاویدالاثر خطاب به همسر شهید حججی:  

همسر شهید جاویدالاثر محمود شفیعی گفت: همسر شهید
بودن، یعنی اینکه وقتی مرد زندگی ات همچون میثم تمار در مسیر لبیک به
اربابش خارج از مرز های جغرافیایی، اطیعوا المولی می شود و برای این لبیک،
به شغال های داعشی باج نمی دهد.
 
به گزارش صاحب نیوز؛
همسر شهید مدافع حرم جاویدالاثر حاج محمود شفیعی در گفتگویی خطاب به همسر
شهید محسن حججی گفت: شما با صبر زینبی خود، پیام عینی «ما رایت الا جمیلا»
که حضرت زینب(س) با دیدن سر بریده برادر در صحنه کربلا زمزمه ک

ادامه مطلب  

این مشت، نمونهٔ همان خروار است!...  

می‌تواند آنقدر خوب باشد که تو در هم‌ذات‌پنداری با شخصیت‌های رنگین داستان و به فراخور شرایط کنونی و تحت تأثیراتی عمیق و سطحی که از سموّ کتاب قرار می‌گیری، به‌همان میزان احساس بدبختی و فلاکتی کنی که دست میان تا آخر به نسخهٔ پدیدآورنده تن بدهی، و تا مدتی از خویشتن خویش به‌دور باشی، و شاید انسان دیگری بشوی. به‌عبارت مثالی عامیانه‌تر این‌که، انسان روبروی ما به‌همان اندازه که ما به او اعتماد و علاقه داریم، می‌تواند از ما انسان دیگری بساز

ادامه مطلب  

484  

آقا جون همیشه می گفت دوست داره تا نود سالگی عمر کنه، اما دو سال زودتر تو سن هشتاد و هشت سالگی بار سفر رو بست و بعد یه  ایست قلبی در حالی که آخرین کلامش «یا اباعبدالله» بود، رفت و راحت شد از اون همه درد و مریضی...بعد خاکسپاری طبق معمول بیشتر از بقیه کنار قبر موندم و برای اولین بار تلقین خوندم. تلقین دومی که توصیه شده بعد اتمام خاکسپاری خونده بشه. با عمه کوچیکه نشستیم کنار قبر و از روی مفاتیح با هم بلند بلند دوباره برای آقا جون تلقین گفتیم و بعد

ادامه مطلب  

484  

آقا جون همیشه می گفت دوست داره تا نود سالگی عمر کنه، اما دو سال زودتر تو سن هشتاد و هشت سالگی بار سفر رو بست و بعد یه  ایست قلبی در حالی که آخرین کلامش «یا اباعبدالله» بود، رفت و راحت شد از اون همه درد و مریضی...بعد خاکسپاری طبق معمول بیشتر از بقیه کنار قبر موندم و برای اولین بار تلقین خوندم. تلقین دومی که توصیه شده بعد اتمام خاکسپاری خونده بشه. با عمه کوچیکه نشستیم کنار قبر و از روی مفاتیح با هم بلند بلند دوباره برای آقا جون تلقین گفتیم و بعد

ادامه مطلب  

484  

آقا جون همیشه می گفت دوست داره تا نود سالگی عمر کنه، اما دو سال زودتر تو سن هشتاد و هشت سالگی بار سفر رو بست و بعد یه  ایست قلبی در حالی که آخرین کلامش «یا اباعبدالله» بود، رفت و راحت شد از اون همه درد و مریضی...بعد خاکسپاری طبق معمول بیشتر از بقیه کنار قبر موندم و برای اولین بار تلقین خوندم. تلقین دومی که توصیه شده بعد اتمام خاکسپاری خونده بشه. با عمه کوچیکه نشستیم کنار قبر و از روی مفاتیح با هم بلند بلند دوباره برای آقا جون تلقین گفتیم و بعد

ادامه مطلب  

484  

آقا جون همیشه می گفت دوست داره تا نود سالگی عمر کنه، اما دو سال زودتر تو سن هشتاد و هشت سالگی بار سفر رو بست و بعد یه  ایست قلبی در حالی که آخرین کلامش «یا اباعبدالله» بود، رفت و راحت شد از اون همه درد و مریضی...بعد خاکسپاری طبق معمول بیشتر از بقیه کنار قبر موندم و برای اولین بار تلقین خوندم. تلقین دومی که توصیه شده بعد اتمام خاکسپاری خونده بشه. با عمه کوچیکه نشستیم کنار قبر و از روی مفاتیح با هم بلند بلند دوباره برای آقا جون تلقین گفتیم و بعد

ادامه مطلب  

اون  

۴۶ سالشه
ولی روحش یک سالشه
پپپپپر از احساس خوبه،پپپپ از انرژی مثبت
هر موقع پیششم فارغ از این رابطه ی خونی حالمو خوب میکنه اینقدر که قلبش مهربونه
کافیه پنج دقیقه فقط نگاهش کنم تا از از این رو به اون بشم
کودک درونش خیلییییییییییی فعاله
از همه ی هم سن و سالاش که هیچ،همه ی جوونای الان بیشتر ذوق داره،بیشتر انرژی داره،بیشتر لذت میبره
اون روز اومده بهم میگه پرتقال کارتون دکتر ارنست رو دانلود کن.دلم واسه احساس خوب کارتون تنگ شده
اخه من چیییییییییی

ادامه مطلب  

اون  

۴۶ سالشه
ولی روحش یک سالشه
پپپپپر از احساس خوبه،پپپپ از انرژی مثبت
هر موقع پیششم فارغ از این رابطه ی خونی حالمو خوب میکنه اینقدر که قلبش مهربونه
کافیه پنج دقیقه فقط نگاهش کنم تا از از این رو به اون بشم
کودک درونش خیلییییییییییی فعاله
از همه ی هم سن و سالاش که هیچ،همه ی جوونای الان بیشتر ذوق داره،بیشتر انرژی داره،بیشتر لذت میبره
اون روز اومده بهم میگه پرتقال کارتون دکتر ارنست رو دانلود کن.دلم واسه احساس خوب کارتون تنگ شده
اخه من چیییییییییی

ادامه مطلب  

اون  

۴۶ سالشه
ولی روحش یک سالشه
پپپپپر از احساس خوبه،پپپپ از انرژی مثبت
هر موقع پیششم فارغ از این رابطه ی خونی حالمو خوب میکنه اینقدر که قلبش مهربونه
کافیه پنج دقیقه فقط نگاهش کنم تا از از این رو به اون بشم
کودک درونش خیلییییییییییی فعاله
از همه ی هم سن و سالاش که هیچ،همه ی جوونای الان بیشتر ذوق داره،بیشتر انرژی داره،بیشتر لذت میبره
اون روز اومده بهم میگه پرتقال کارتون دکتر ارنست رو دانلود کن.دلم واسه احساس خوب کارتون تنگ شده
اخه من چیییییییییی

ادامه مطلب  

چاپ روی فلز  

ورق آلومینیوم سابلیمیشن و چاپ روی فلز 
برای تابلوی بالای سنگ مزار ،تابلوهای هنری ،تابلوهای شهری ،تابلوهای شهدا ،
تابلوهای خیابان ، تابلوهای جاده ای ، چاپ تامپو ، چاپ سیلک ، چاپ شابلونی و … استفاده می شود.
عضویت در کانال تخصصی چاپ و تبلیغات ثامن
فیلم آموزشی چاپ فلز

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1