فعلهاي عبارتي/چند بخشي با Get  

فعلهای عبارتی/چند بخشی با Get.قبلا در مورد كاربرد get صحبت كردیمدر این پست چند فعلهای عبارتی/چند بخشی با Get رو بیان میكنیم.دقت داشته باشید كه در هر مورد ابتدا فعل عبارتیمعنی فارسیمثالبیان شده است.─────  ────────To get about (or around)در مورد چیزی فعال بودنTom really gets around, doesn't he?I GET ABOUT a lot with my job- last years I visited eleven countries.─────  ────────To get aheadموفق بودنIt's very difficult to get ahead nowadays.─────  ────────To get awayفرار كردن/ گریختنThe thief got away from the police.──

ادامه مطلب  

کارگران اپل مپس یا کولبران مدرن در سان‌فرانسیسکو / عکس  

رندر جدید گوشی LG V40 با دوربین سه‌گانه و بریدگی مخفی صفحه نمایش   به گزارش خبرآنلاین، اپل با هدف توسعه نقشه خود / Apple maps اقدام به استخدام و به‌کارگیری افرادی کرده است که در نقش کولبر ظاهرشده و تجهیزات نقشه یابی را روی دوش خود قرار داده و مطابق دستور در خیابان‌های سان‌فرانسیسکو راه‌رفته تا بتوانند صحت و دقت نقشه‌های اپل را بالا ببرند.{لینک} پیش‌تر گوگل سال‌ها برای تهیه نقشه دقیق خود از ابزار مشابه مانند street view trekkers برای جمع‌آوری دیتا در مک

ادامه مطلب  

کارگران اپل مپس یا کولبران مدرن در سان‌فرانسیسکو / عکس  

رندر جدید گوشی LG V40 با دوربین سه‌گانه و بریدگی مخفی صفحه نمایش   به گزارش خبرآنلاین، اپل با هدف توسعه نقشه خود / Apple maps اقدام به استخدام و به‌کارگیری افرادی کرده است که در نقش کولبر ظاهرشده و تجهیزات نقشه یابی را روی دوش خود قرار داده و مطابق دستور در خیابان‌های سان‌فرانسیسکو راه‌رفته تا بتوانند صحت و دقت نقشه‌های اپل را بالا ببرند.{لینک} پیش‌تر گوگل سال‌ها برای تهیه نقشه دقیق خود از ابزار مشابه مانند street view trekkers برای جمع‌آوری دیتا در مک

ادامه مطلب  

کارگران اپل مپس یا کولبران مدرن در سان‌فرانسیسکو / عکس  

رندر جدید گوشی LG V40 با دوربین سه‌گانه و بریدگی مخفی صفحه نمایش   به گزارش خبرآنلاین، اپل با هدف توسعه نقشه خود / Apple maps اقدام به استخدام و به‌کارگیری افرادی کرده است که در نقش کولبر ظاهرشده و تجهیزات نقشه یابی را روی دوش خود قرار داده و مطابق دستور در خیابان‌های سان‌فرانسیسکو راه‌رفته تا بتوانند صحت و دقت نقشه‌های اپل را بالا ببرند.{لینک} پیش‌تر گوگل سال‌ها برای تهیه نقشه دقیق خود از ابزار مشابه مانند street view trekkers برای جمع‌آوری دیتا در مک

ادامه مطلب  

کارگران اپل مپس یا کولبران مدرن در سان‌فرانسیسکو / عکس  

رندر جدید گوشی LG V40 با دوربین سه‌گانه و بریدگی مخفی صفحه نمایش   به گزارش خبرآنلاین، اپل با هدف توسعه نقشه خود / Apple maps اقدام به استخدام و به‌کارگیری افرادی کرده است که در نقش کولبر ظاهرشده و تجهیزات نقشه یابی را روی دوش خود قرار داده و مطابق دستور در خیابان‌های سان‌فرانسیسکو راه‌رفته تا بتوانند صحت و دقت نقشه‌های اپل را بالا ببرند.{لینک} پیش‌تر گوگل سال‌ها برای تهیه نقشه دقیق خود از ابزار مشابه مانند street view trekkers برای جمع‌آوری دیتا در مک

ادامه مطلب  

کارگران اپل مپس یا کولبران مدرن در سان‌فرانسیسکو / عکس  

رندر جدید گوشی LG V40 با دوربین سه‌گانه و بریدگی مخفی صفحه نمایش   به گزارش خبرآنلاین، اپل با هدف توسعه نقشه خود / Apple maps اقدام به استخدام و به‌کارگیری افرادی کرده است که در نقش کولبر ظاهرشده و تجهیزات نقشه یابی را روی دوش خود قرار داده و مطابق دستور در خیابان‌های سان‌فرانسیسکو راه‌رفته تا بتوانند صحت و دقت نقشه‌های اپل را بالا ببرند.{لینک} پیش‌تر گوگل سال‌ها برای تهیه نقشه دقیق خود از ابزار مشابه مانند street view trekkers برای جمع‌آوری دیتا در مک

ادامه مطلب  

کارگران اپل مپس یا کولبران مدرن در سان‌فرانسیسکو / عکس  

رندر جدید گوشی LG V40 با دوربین سه‌گانه و بریدگی مخفی صفحه نمایش   به گزارش خبرآنلاین، اپل با هدف توسعه نقشه خود / Apple maps اقدام به استخدام و به‌کارگیری افرادی کرده است که در نقش کولبر ظاهرشده و تجهیزات نقشه یابی را روی دوش خود قرار داده و مطابق دستور در خیابان‌های سان‌فرانسیسکو راه‌رفته تا بتوانند صحت و دقت نقشه‌های اپل را بالا ببرند.{لینک} پیش‌تر گوگل سال‌ها برای تهیه نقشه دقیق خود از ابزار مشابه مانند street view trekkers برای جمع‌آوری دیتا در مک

ادامه مطلب  

کارگران اپل مپس یا کولبران مدرن در سان‌فرانسیسکو / عکس  

رندر جدید گوشی LG V40 با دوربین سه‌گانه و بریدگی مخفی صفحه نمایش   به گزارش خبرآنلاین، اپل با هدف توسعه نقشه خود / Apple maps اقدام به استخدام و به‌کارگیری افرادی کرده است که در نقش کولبر ظاهرشده و تجهیزات نقشه یابی را روی دوش خود قرار داده و مطابق دستور در خیابان‌های سان‌فرانسیسکو راه‌رفته تا بتوانند صحت و دقت نقشه‌های اپل را بالا ببرند.{لینک} پیش‌تر گوگل سال‌ها برای تهیه نقشه دقیق خود از ابزار مشابه مانند street view trekkers برای جمع‌آوری دیتا در مک

ادامه مطلب  

کارگران اپل مپس یا کولبران مدرن در سان‌فرانسیسکو / عکس  

رندر جدید گوشی LG V40 با دوربین سه‌گانه و بریدگی مخفی صفحه نمایش   به گزارش خبرآنلاین، اپل با هدف توسعه نقشه خود / Apple maps اقدام به استخدام و به‌کارگیری افرادی کرده است که در نقش کولبر ظاهرشده و تجهیزات نقشه یابی را روی دوش خود قرار داده و مطابق دستور در خیابان‌های سان‌فرانسیسکو راه‌رفته تا بتوانند صحت و دقت نقشه‌های اپل را بالا ببرند.{لینک} پیش‌تر گوگل سال‌ها برای تهیه نقشه دقیق خود از ابزار مشابه مانند street view trekkers برای جمع‌آوری دیتا در مک

ادامه مطلب  

کارگران اپل مپس یا کولبران مدرن در سان‌فرانسیسکو / عکس  

رندر جدید گوشی LG V40 با دوربین سه‌گانه و بریدگی مخفی صفحه نمایش   به گزارش خبرآنلاین، اپل با هدف توسعه نقشه خود / Apple maps اقدام به استخدام و به‌کارگیری افرادی کرده است که در نقش کولبر ظاهرشده و تجهیزات نقشه یابی را روی دوش خود قرار داده و مطابق دستور در خیابان‌های سان‌فرانسیسکو راه‌رفته تا بتوانند صحت و دقت نقشه‌های اپل را بالا ببرند.{لینک} پیش‌تر گوگل سال‌ها برای تهیه نقشه دقیق خود از ابزار مشابه مانند street view trekkers برای جمع‌آوری دیتا در مک

ادامه مطلب  

کارگران اپل مپس یا کولبران مدرن در سان‌فرانسیسکو / عکس  

رندر جدید گوشی LG V40 با دوربین سه‌گانه و بریدگی مخفی صفحه نمایش   به گزارش خبرآنلاین، اپل با هدف توسعه نقشه خود / Apple maps اقدام به استخدام و به‌کارگیری افرادی کرده است که در نقش کولبر ظاهرشده و تجهیزات نقشه یابی را روی دوش خود قرار داده و مطابق دستور در خیابان‌های سان‌فرانسیسکو راه‌رفته تا بتوانند صحت و دقت نقشه‌های اپل را بالا ببرند.{لینک} پیش‌تر گوگل سال‌ها برای تهیه نقشه دقیق خود از ابزار مشابه مانند street view trekkers برای جمع‌آوری دیتا در مک

ادامه مطلب  

تعمیرات سیم کشی تلفن در منطقه نیاوران*پاسداران*فرمانیه*تجریش تلفن مخابراتی  

انجام کلیه خدمات تلفن و مخابرات در منطقه شمال تهران تلفن مرکز رسیدگی به خرابی سیم کشی داخل ساختمان 22794286 تعمیرات سیم کشی تلفن ثابت و تعمیر خطوط تلفن شهری تعمیر تلفن ثابت.
 
تعمیرکار تلفن ثابت در منطقه پاسداران نیاوران
تلفن تعمیرکار تلفن در منطقه نیاوران_پاسداران تجریش 02122794286
تعمیرات تلفن ثابت رفع خرابی تلفن،تعمیر خرابی سیم کشی تلفن
22794286،خدمات سیم کشی تلفن ثابت در منطقه فرمانیه اقدسیه
نارنجستان تا خیابان بهارستان یکم تا چهاراه پاسداران

ادامه مطلب  

تعمیرات سیم کشی تلفن در شمال تهران 22794286 phone North Tehran building  

انجام کلیه خدمات تلفن و مخابرات در منطقه شمال تهران تلفن مرکز رسیدگی به خرابی سیم کشی داخل ساختمان 22794286 تعمیرات سیم کشی تلفن ثابت و تعمیر خطوط تلفن شهری تعمیر تلفن ثابت.
phone North Tehran building
 
تعمیرکار تلفن ثابت در منطقه پاسداران نیاوران
تلفن تعمیرکار تلفن در منطقه نیاوران_پاسداران تجریش 02122794286
تعمیرات تلفن ثابت رفع خرابی تلفن،تعمیر خرابی سیم کشی تلفن
22794286،خدمات سیم کشی تلفن ثابت در منطقه فرمانیه اقدسیه
نارنجستان تا خیابان بهارستان یکم تا چ

ادامه مطلب  

خدمات سیم کشی خرابی تلفن پارک وی تجریش فرشته  

انجام کلیه خدمات تلفن و مخابرات در منطقه شمال تهران تلفن مرکز رسیدگی به خرابی سیم کشی داخل ساختمان 22794286 تعمیرات سیم کشی تلفن ثابت و تعمیر خطوط تلفن شهری تعمیر تلفن ثابت.
phone North Tehran building
خرابی تلفن منطقه اقدسیه و ازگل و آجدانیه و بلوار ارتش .محلاتی
 
تعمیرکار تلفن ثابت در منطقه پاسداران نیاوران
تلفن تعمیرکار تلفن در منطقه نیاوران_پاسداران تجریش 02122794286
تعمیرات تلفن ثابت رفع خرابی تلفن،تعمیر خرابی سیم کشی تلفن
22794286،خدمات سیم کشی تلفن ثابت د

ادامه مطلب  

تعمیر خطوط تلفن ثابت در شمال تهران 22794286 مخابرات شمال تهران  

انجام کلیه خدمات تلفن و مخابرات در منطقه شمال تهران تلفن مرکز رسیدگی به خرابی سیم کشی داخل ساختمان 22794286 تعمیرات سیم کشی تلفن ثابت و تعمیر خطوط تلفن شهری تعمیر تلفن ثابت.
phone North Tehran building
خرابی تلفن منطقه اقدسیه و ازگل و آجدانیه و بلوار ارتش .محلاتی
 
تعمیرکار تلفن ثابت در منطقه پاسداران نیاوران
تلفن تعمیرکار تلفن در منطقه نیاوران_پاسداران تجریش 02122794286
تعمیرات تلفن ثابت رفع خرابی تلفن،تعمیر خرابی سیم کشی تلفن
22794286،خدمات سیم کشی تلفن ثابت د

ادامه مطلب  

خرابی تلفن منطقه نیاوران،پاسداران،فرمانیه،تجریش فرشته الهیه  

انجام کلیه خدمات تلفن و مخابرات در منطقه شمال تهران تلفن مرکز رسیدگی به خرابی سیم کشی داخل ساختمان 22794286 تعمیرات سیم کشی تلفن ثابت و تعمیر خطوط تلفن شهری تعمیر تلفن ثابت.
phone North Tehran building
خرابی تلفن منطقه اقدسیه و ازگل و آجدانیه و بلوار ارتش .محلاتی
 
تعمیرکار تلفن ثابت در منطقه پاسداران نیاوران
تلفن تعمیرکار تلفن در منطقه نیاوران_پاسداران تجریش 02122794286
تعمیرات تلفن ثابت رفع خرابی تلفن،تعمیر خرابی سیم کشی تلفن
22794286،خدمات سیم کشی تلفن ثابت د

ادامه مطلب  

 

یک شعرِ به به که در عین حال که تکنیکال و خاصه ، عجیب هم حال خوب کن و بکره از دبورا جان که اتفاقن در انگلستان نویسندگیِ خلاق رو تدریس میکنه ( البته دوره های آنلاین هم داره ) یکی از مواردی که تدریس میکنه و قطعن شگفت زدتون میکنه مبحثِ رهاییه . توقف در برابر ترنسپرنتیه حاکم بر تفکر و زندگیمون . اون معتقده که ما دچار عادی سازیِ همگانی شدیم و هیچ چیزی برامون وجدآور و شگفت انگیز نیست . همه چیز معمولی و علی السویه س . جالبه که با آموزشها و البته شعرهای خو

ادامه مطلب  

دانلود فیلم آن شرلی Anne of Green Gables  

 دانلود فیلم Anne of Green Gables 2016 دوبله فارسی 
دانلود رایگان فیلم Anne of Green Gables 2016 با لینک مستقیم و کیفیت عالی
 
نام فارسی فیلم : آن شرلی
دو زبانه : فارسی + زبان اصلی
دانلود صوت دوبله به صورت جداگانه
سال تولید : ۲۰۱۶
 محصول کشور : کانادا
ژانر :  خانوادگی
امتیاز IMDB  از ۱۰ : ۶٫۴ :  
کیفیت : BluRay 720p –  BluRay 1080p – x265
کارگردان :  John Kent Harrison
ستارگان : Martin Sheen, Sara Botsford, Ella Ballentine
خلاصه داستان فیلم  :یک بازسازی مدرن از داستان

ادامه مطلب  

بهترین جاذبه های مالزی که باید ببینید  

مالزی در مقایسه با کشورهای جنوب شرق آسیا سرزمین گسترده‌ای است. سرزمینی که طی دهه‌های گذشته مسیر توسعه و پیشرفت را برگزیده و در حال حاضر یکی از مقاصد گردشگری مهم در این منطقه است. بازدید از مالزی تجربه‌ای جذاب و خاطره‌انگیز برای مسافران تور مالزی  خواهد بود. در این مقاله وب‌سایت آژانس مسافرتی و گردشگریزیما سفر پارس ،می‌خواهیم شما را با بهترین جاذبه های مالزی آشنا کنیم.
 
 
بازدید از برج‌های دوقلوی پتروناس
یکی از برجسته‌ترین جاذبه های

ادامه مطلب  

زیباترین طراحی پله گرد در ساختمان  

یکی از جذاب‌ترین ایده‌های طراحی در
نقشه‌های معماری ساختمان، پله‌های گرد است. این پله‌ها معمولاً جای بسیار
کمی را در نقشه ساختمان اشغال می‌کنند و درعین‌حال می‌توانید از خود آن‌ها
نیز برای زیباتر کردن محیط و افزایش جذابیت نقشه استفاده کنید. در ایران،
سازندگان بسیاری هستند که پله‌های گرد تولید می‌کنند و اغلب آن‌ها از
آلبوم‌های زیبایی که اجرا کرده‌اند برای ارائه ایده‌های اجاری پله گرد به
شما استفاده می‌کنند. در این مطلب از وب‌س

ادامه مطلب  

زیباترین طراحی پله گرد در ساختمان  

یکی از جذاب‌ترین ایده‌های طراحی در
نقشه‌های معماری ساختمان، پله‌های گرد است. این پله‌ها معمولاً جای بسیار
کمی را در نقشه ساختمان اشغال می‌کنند و درعین‌حال می‌توانید از خود آن‌ها
نیز برای زیباتر کردن محیط و افزایش جذابیت نقشه استفاده کنید. در ایران،
سازندگان بسیاری هستند که پله‌های گرد تولید می‌کنند و اغلب آن‌ها از
آلبوم‌های زیبایی که اجرا کرده‌اند برای ارائه ایده‌های اجاری پله گرد به
شما استفاده می‌کنند. در این مطلب از وب‌س

ادامه مطلب  

بهترین جاذبه های مالزی که باید ببینید  

مالزی در مقایسه با کشورهای جنوب شرق آسیا سرزمین گسترده‌ای است. سرزمینی که طی دهه‌های گذشته مسیر توسعه و پیشرفت را برگزیده و در حال حاضر یکی از مقاصد گردشگری مهم در این منطقه است. بازدید از مالزی تجربه‌ای جذاب و خاطره‌انگیز برای مسافران تور مالزی  خواهد بود. در این مقاله وب‌سایت آژانس مسافرتی و گردشگریزیما سفر پارس ،می‌خواهیم شما را با بهترین جاذبه های مالزی آشنا کنیم.
 
 
بازدید از برج‌های دوقلوی پتروناس
یکی از برجسته‌ترین جاذبه های

ادامه مطلب  

بسکتبال  

:
ورزش بسکتبال یک بازی گروهی و هیجان آوری است که در آن بازیکنان باید
دارای سرعت عمل و تحرک بسیار باشند . خصوصیاتی چون آمادگی جسمانی ، وقت
شناسی ، همکاری ، گذشت ، سرعت و دقت و همچنین ابتکارات و فنونی که
ورزشکاران از خود بروز می دهند این بازی را مفرح و شادی آن را لذت بخش می
نماید.

تاریخچه ی بسکتبال
جیمز نای اسمیت یک پزشک کانادایی بود که با ایالات متحده آمریکا مهاجرت
کرد و تابعیت آن کشور را گرفت . در سال ۱۸۹۱ یعنی زمانی که دکتر نای اسمیت
در دانش

ادامه مطلب  

خانه سفید  

خانه سفید
خانه سفید
خانه سفید محل اقامت و محل کار رئیس جمهور ایالات متحده است.
این در 1600 پنسیلوانیا خیابان نیویورک در واشنگتن دی سی واقع شده است
و از زمان جان آدامز در سال 1800 میلادی به عنوان رئیس
جمهور ایالات متحده از آن استفاده شده است. این اصطلاح اغلب
به عنوان یک پیشنهادی برای رئیس جمهور و مشاورانش استفاده می شود.
محل اقامت توسط معمار ارشد جیمز هوبان [2] در سبک نئوکلاسیک طراحی شده
است. ساخت و ساز بین سالهای 1792 و 1800 با استفاده از ماسه سنگ آکوا

ادامه مطلب  

خانه سفید  

خانه سفید
خانه سفید
خانه سفید محل اقامت و محل کار رئیس جمهور ایالات متحده است.
این در 1600 پنسیلوانیا خیابان نیویورک در واشنگتن دی سی واقع شده است
و از زمان جان آدامز در سال 1800 میلادی به عنوان رئیس
جمهور ایالات متحده از آن استفاده شده است. این اصطلاح اغلب
به عنوان یک پیشنهادی برای رئیس جمهور و مشاورانش استفاده می شود.
محل اقامت توسط معمار ارشد جیمز هوبان [2] در سبک نئوکلاسیک طراحی شده است. ساخت و ساز بین سالهای 1792 و 1800 با استفاده از ماسه سنگ آک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1