یا علی گفتیم و عشق آغاز شد ...  

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا راکه به ماسوا فکندی همه سایه‌ی هما رادل اگر خداشناسی همه در رخ علی بینبه علی شناختم به خدا قسم خدا رابه خدا که در دو عالم اثر از فنا نماندچو علی گرفته باشد سر چشمه‌ی بقا رامگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخبه شرار قهر سوزد همه جان ماسوا رابرو ای گدای مسکین در خانه‌ی علی زنکه نگین پادشاهی دهد از کرم گدا رابجز از علی که گوید به پسر که قاتل منچو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارابجز از علی که آرد پسری ابوالعجائبکه ع

ادامه مطلب  

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد ...  

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا راکه به ماسوا فکندی همه سایه‌ی هما رادل اگر خداشناسی همه در رخ علی بینبه علی شناختم به خدا قسم خدا رابه خدا که در دو عالم اثر از فنا نماندچو علی گرفته باشد سر چشمه‌ی بقا رامگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخبه شرار قهر سوزد همه جان ماسوا رابرو ای گدای مسکین در خانه‌ی علی زنکه نگین پادشاهی دهد از کرم گدا رابجز از علی که گوید به پسر که قاتل منچو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارابجز از علی که آرد پسری ابوالعجائبکه ع

ادامه مطلب  

ای راهزن! دوباره به این کاروان بیا  

ای ابر دل گرفته ی بی آسمان بیاباران بی ملاحظه ی ناگهان بیاچشمت بلای جان و تو از جان عزیزترای جان فدای چشم تو با قصد جان بیامگذار با خبر شود از مقصدت کسیحتی به سوی میکده وقت اذان بیاشُهرت در این مقام به گمنام بودن استاز من نشان بپرس ولی بی نشان بیاایمان خلق و صبرِ مرا امتحان مکنبی آنکه دلبری کنی از این و آن بیا«قلب» مرا هنوز به یغما نبرده ای!ای راهزن! دوباره به این کاروان بیا"فاضل نظری"

ادامه مطلب  

ای راهزن! دوباره به این کاروان بیا  

ای ابر دل گرفته ی بی آسمان بیاباران بی ملاحظه ی ناگهان بیاچشمت بلای جان و تو از جان عزیزترای جان فدای چشم تو با قصد جان بیامگذار با خبر شود از مقصدت کسیحتی به سوی میکده وقت اذان بیاشُهرت در این مقام به گمنام بودن استاز من نشان بپرس ولی بی نشان بیاایمان خلق و صبرِ مرا امتحان مکنبی آنکه دلبری کنی از این و آن بیا«قلب» مرا هنوز به یغما نبرده ای!ای راهزن! دوباره به این کاروان بیا"فاضل نظری"

ادامه مطلب  

Commercial English - Vocabulary  

 accordance (in accordance with)accountaccounting erroracknowledge (to)addressaddresseeadvance (in advance)advance paymentadvice of paymentafter-sales serviceagreementair freightair waybillamount dueapologyapply (to apply for)approval (on approval)as frombalance (financial)bank accountbill of exchangebill of ladingblank chequebranchbrandbrisk tradebusiness (on business)buyercancelcargocarriage freecarriage paidto dispatch todraftduly signeddue datedutiableduty freeto encloseenclosedenquiryexchange rateexpensesextension of payment timefailure to payfeefilefirm offerfree of chargegoodsto grant a discountto be gratefulherebyinadequate packingincludedinitial orderto inquireinquiryinsuranceintroductory priceinvoiceto invoiceleafletliabilityliableto mentionas mentionedmoney order

ادامه مطلب  

Commercial English - Vocabulary  

 accordance (in accordance with)accountaccounting erroracknowledge (to)addressaddresseeadvance (in advance)advance paymentadvice of paymentafter-sales serviceagreementair freightair waybillamount dueapologyapply (to apply for)approval (on approval)as frombalance (financial)bank accountbill of exchangebill of ladingblank chequebranchbrandbrisk tradebusiness (on business)buyercancelcargocarriage freecarriage paidto dispatch todraftduly signeddue datedutiableduty freeto encloseenclosedenquiryexchange rateexpensesextension of payment timefailure to payfeefilefirm offerfree of chargegoodsto grant a discountto be gratefulherebyinadequate packingincludedinitial orderto inquireinquiryinsuranceintroductory priceinvoiceto invoiceleafletliabilityliableto mentionas mentionedmoney order

ادامه مطلب  

Commercial English - Vocabulary  

 accordance (in accordance with)accountaccounting erroracknowledge (to)addressaddresseeadvance (in advance)advance paymentadvice of paymentafter-sales serviceagreementair freightair waybillamount dueapologyapply (to apply for)approval (on approval)as frombalance (financial)bank accountbill of exchangebill of ladingblank chequebranchbrandbrisk tradebusiness (on business)buyercancelcargocarriage freecarriage paidto dispatch todraftduly signeddue datedutiableduty freeto encloseenclosedenquiryexchange rateexpensesextension of payment timefailure to payfeefilefirm offerfree of chargegoodsto grant a discountto be gratefulherebyinadequate packingincludedinitial orderto inquireinquiryinsuranceintroductory priceinvoiceto invoiceleafletliabilityliableto mentionas mentionedmoney order

ادامه مطلب  

Commercial English - Vocabulary  

 accordance (in accordance with)accountaccounting erroracknowledge (to)addressaddresseeadvance (in advance)advance paymentadvice of paymentafter-sales serviceagreementair freightair waybillamount dueapologyapply (to apply for)approval (on approval)as frombalance (financial)bank accountbill of exchangebill of ladingblank chequebranchbrandbrisk tradebusiness (on business)buyercancelcargocarriage freecarriage paidto dispatch todraftduly signeddue datedutiableduty freeto encloseenclosedenquiryexchange rateexpensesextension of payment timefailure to payfeefilefirm offerfree of chargegoodsto grant a discountto be gratefulherebyinadequate packingincludedinitial orderto inquireinquiryinsuranceintroductory priceinvoiceto invoiceleafletliabilityliableto mentionas mentionedmoney order

ادامه مطلب  

Commercial English - Vocabulary  

 accordance (in accordance with)accountaccounting erroracknowledge (to)addressaddresseeadvance (in advance)advance paymentadvice of paymentafter-sales serviceagreementair freightair waybillamount dueapologyapply (to apply for)approval (on approval)as frombalance (financial)bank accountbill of exchangebill of ladingblank chequebranchbrandbrisk tradebusiness (on business)buyercancelcargocarriage freecarriage paidto dispatch todraftduly signeddue datedutiableduty freeto encloseenclosedenquiryexchange rateexpensesextension of payment timefailure to payfeefilefirm offerfree of chargegoodsto grant a discountto be gratefulherebyinadequate packingincludedinitial orderto inquireinquiryinsuranceintroductory priceinvoiceto invoiceleafletliabilityliableto mentionas mentionedmoney order

ادامه مطلب  

Commercial English - Vocabulary  

 accordance (in accordance with)accountaccounting erroracknowledge (to)addressaddresseeadvance (in advance)advance paymentadvice of paymentafter-sales serviceagreementair freightair waybillamount dueapologyapply (to apply for)approval (on approval)as frombalance (financial)bank accountbill of exchangebill of ladingblank chequebranchbrandbrisk tradebusiness (on business)buyercancelcargocarriage freecarriage paidto dispatch todraftduly signeddue datedutiableduty freeto encloseenclosedenquiryexchange rateexpensesextension of payment timefailure to payfeefilefirm offerfree of chargegoodsto grant a discountto be gratefulherebyinadequate packingincludedinitial orderto inquireinquiryinsuranceintroductory priceinvoiceto invoiceleafletliabilityliableto mentionas mentionedmoney order

ادامه مطلب  

Commercial English - Vocabulary  

 accordance (in accordance with)accountaccounting erroracknowledge (to)addressaddresseeadvance (in advance)advance paymentadvice of paymentafter-sales serviceagreementair freightair waybillamount dueapologyapply (to apply for)approval (on approval)as frombalance (financial)bank accountbill of exchangebill of ladingblank chequebranchbrandbrisk tradebusiness (on business)buyercancelcargocarriage freecarriage paidto dispatch todraftduly signeddue datedutiableduty freeto encloseenclosedenquiryexchange rateexpensesextension of payment timefailure to payfeefilefirm offerfree of chargegoodsto grant a discountto be gratefulherebyinadequate packingincludedinitial orderto inquireinquiryinsuranceintroductory priceinvoiceto invoiceleafletliabilityliableto mentionas mentionedmoney order

ادامه مطلب  

Commercial English - Vocabulary  

 accordance (in accordance with)accountaccounting erroracknowledge (to)addressaddresseeadvance (in advance)advance paymentadvice of paymentafter-sales serviceagreementair freightair waybillamount dueapologyapply (to apply for)approval (on approval)as frombalance (financial)bank accountbill of exchangebill of ladingblank chequebranchbrandbrisk tradebusiness (on business)buyercancelcargocarriage freecarriage paidto dispatch todraftduly signeddue datedutiableduty freeto encloseenclosedenquiryexchange rateexpensesextension of payment timefailure to payfeefilefirm offerfree of chargegoodsto grant a discountto be gratefulherebyinadequate packingincludedinitial orderto inquireinquiryinsuranceintroductory priceinvoiceto invoiceleafletliabilityliableto mentionas mentionedmoney order

ادامه مطلب  

Commercial English - Vocabulary  

 accordance (in accordance with)accountaccounting erroracknowledge (to)addressaddresseeadvance (in advance)advance paymentadvice of paymentafter-sales serviceagreementair freightair waybillamount dueapologyapply (to apply for)approval (on approval)as frombalance (financial)bank accountbill of exchangebill of ladingblank chequebranchbrandbrisk tradebusiness (on business)buyercancelcargocarriage freecarriage paidto dispatch todraftduly signeddue datedutiableduty freeto encloseenclosedenquiryexchange rateexpensesextension of payment timefailure to payfeefilefirm offerfree of chargegoodsto grant a discountto be gratefulherebyinadequate packingincludedinitial orderto inquireinquiryinsuranceintroductory priceinvoiceto invoiceleafletliabilityliableto mentionas mentionedmoney order

ادامه مطلب  

Commercial English - Vocabulary  

 accordance (in accordance with)accountaccounting erroracknowledge (to)addressaddresseeadvance (in advance)advance paymentadvice of paymentafter-sales serviceagreementair freightair waybillamount dueapologyapply (to apply for)approval (on approval)as frombalance (financial)bank accountbill of exchangebill of ladingblank chequebranchbrandbrisk tradebusiness (on business)buyercancelcargocarriage freecarriage paidto dispatch todraftduly signeddue datedutiableduty freeto encloseenclosedenquiryexchange rateexpensesextension of payment timefailure to payfeefilefirm offerfree of chargegoodsto grant a discountto be gratefulherebyinadequate packingincludedinitial orderto inquireinquiryinsuranceintroductory priceinvoiceto invoiceleafletliabilityliableto mentionas mentionedmoney order

ادامه مطلب  

Commercial English - Vocabulary  

 accordance (in accordance with)accountaccounting erroracknowledge (to)addressaddresseeadvance (in advance)advance paymentadvice of paymentafter-sales serviceagreementair freightair waybillamount dueapologyapply (to apply for)approval (on approval)as frombalance (financial)bank accountbill of exchangebill of ladingblank chequebranchbrandbrisk tradebusiness (on business)buyercancelcargocarriage freecarriage paidto dispatch todraftduly signeddue datedutiableduty freeto encloseenclosedenquiryexchange rateexpensesextension of payment timefailure to payfeefilefirm offerfree of chargegoodsto grant a discountto be gratefulherebyinadequate packingincludedinitial orderto inquireinquiryinsuranceintroductory priceinvoiceto invoiceleafletliabilityliableto mentionas mentionedmoney order

ادامه مطلب  

Commercial English - Vocabulary  

 accordance (in accordance with)accountaccounting erroracknowledge (to)addressaddresseeadvance (in advance)advance paymentadvice of paymentafter-sales serviceagreementair freightair waybillamount dueapologyapply (to apply for)approval (on approval)as frombalance (financial)bank accountbill of exchangebill of ladingblank chequebranchbrandbrisk tradebusiness (on business)buyercancelcargocarriage freecarriage paidto dispatch todraftduly signeddue datedutiableduty freeto encloseenclosedenquiryexchange rateexpensesextension of payment timefailure to payfeefilefirm offerfree of chargegoodsto grant a discountto be gratefulherebyinadequate packingincludedinitial orderto inquireinquiryinsuranceintroductory priceinvoiceto invoiceleafletliabilityliableto mentionas mentionedmoney order

ادامه مطلب  

Commercial English - Vocabulary  

 accordance (in accordance with)accountaccounting erroracknowledge (to)addressaddresseeadvance (in advance)advance paymentadvice of paymentafter-sales serviceagreementair freightair waybillamount dueapologyapply (to apply for)approval (on approval)as frombalance (financial)bank accountbill of exchangebill of ladingblank chequebranchbrandbrisk tradebusiness (on business)buyercancelcargocarriage freecarriage paidto dispatch todraftduly signeddue datedutiableduty freeto encloseenclosedenquiryexchange rateexpensesextension of payment timefailure to payfeefilefirm offerfree of chargegoodsto grant a discountto be gratefulherebyinadequate packingincludedinitial orderto inquireinquiryinsuranceintroductory priceinvoiceto invoiceleafletliabilityliableto mentionas mentionedmoney order

ادامه مطلب  

Commercial English - Vocabulary  

 accordance (in accordance with)accountaccounting erroracknowledge (to)addressaddresseeadvance (in advance)advance paymentadvice of paymentafter-sales serviceagreementair freightair waybillamount dueapologyapply (to apply for)approval (on approval)as frombalance (financial)bank accountbill of exchangebill of ladingblank chequebranchbrandbrisk tradebusiness (on business)buyercancelcargocarriage freecarriage paidto dispatch todraftduly signeddue datedutiableduty freeto encloseenclosedenquiryexchange rateexpensesextension of payment timefailure to payfeefilefirm offerfree of chargegoodsto grant a discountto be gratefulherebyinadequate packingincludedinitial orderto inquireinquiryinsuranceintroductory priceinvoiceto invoiceleafletliabilityliableto mentionas mentionedmoney order

ادامه مطلب  

یاد پهلوی مادر گلها خم شده دست بر کمر بزنیم  

ای برادر بیا بسر بزنیمناله از پرده‌‌ی جگر بزنیمپیش پرهای سرخ پروانهتا نفس هست بال و پر بزنیملااقل ما به جای مردم شهربه عیادت رویم و در بزنیمنفسش در شماره افتادهسر به بیمار محتضر بزنیمیاد پهلوی مادر گلهاخم شده دست بر کمر بزنیمروضه‌های نگفته را گوئیمضجه‌ها را بلندتر بزنیممنبع: http://kanonemaddahan110.blogfa.com

ادامه مطلب  

شغال و گرگ 1  

بنام خدا
(شغال وگرگ1)
گرگی ز بیشه زاری دنبال کرد حماری
از دست خواهش نفس افتاد عمق چاهی
چون می گذشت شغالی  از بهر چاه آبی
با زوزه و به دادی افتاد به گریه زاری
زاری کنان کمک خواست با سوز اشک آهی
شرطی ببست آنجا تا برجهد زاینجا
جبران کند محبت در طول روزگاری
شرط شغال این بود بعد از نجات زآنجا
کولی دهد به ایشان از بهر هر شکاری
دفتر قلم مهیا مانند پیر بنگاه آسوده کرد
گرگ را
انداخت درون آن چاه از بهر مهر و امضاء
بستند به شرط باهم با مهر و موم محکم
از تر

ادامه مطلب  

شغال و گرگ 1  

بنام خدا
(شغال وگرگ1)
گرگی ز بیشه زاری دنبال کرد حماری
از دست خواهش نفس افتاد عمق چاهی
چون می گذشت شغالی  از بهر چاه آبی
با زوزه و به دادی افتاد به گریه زاری
زاری کنان کمک خواست با سوز اشک آهی
شرطی ببست آنجا تا برجهد زاینجا
جبران کند محبت در طول روزگاری
شرط شغال این بود بعد از نجات زآنجا
کولی دهد به ایشان از بهر هر شکاری
دفتر قلم مهیا مانند پیر بنگاه آسوده کرد
گرگ را
انداخت درون آن چاه از بهر مهر و امضاء
بستند به شرط باهم با مهر و موم محکم
از تر

ادامه مطلب  

رهگذر قشنگ من  

رهگذر به من بگو برای دیدنت کجا بایستم ؟ تو از کدام کوچه ، خیابان ؟کدام شهر می گذری ؟ از تو کجا گریزم ؟ گریز پای بی قرار کی می آیی ؟ چی تنت می کنی ؟ به دست های منتظرم چی بگویم ؟ با دل دیوانه ام چه کنم ؟ عاشقانه هایم را کجا بنویسم که بخوانی ؟ چشم هات را چی بخوانم که ندانی ؟ برای سیر کردن نگاه عمر نوح از کی طلب کنم ؟ رهگذر قشنگ من دست هات را کی بگیرم ؟ برای خنده هات کی بمیرم ؟ "عباس معروفی"

ادامه مطلب  

رهگذر قشنگ من  

رهگذر به من بگو برای دیدنت کجا بایستم ؟ تو از کدام کوچه ، خیابان ؟کدام شهر می گذری ؟ از تو کجا گریزم ؟ گریز پای بی قرار کی می آیی ؟ چی تنت می کنی ؟ به دست های منتظرم چی بگویم ؟ با دل دیوانه ام چه کنم ؟ عاشقانه هایم را کجا بنویسم که بخوانی ؟ چشم هات را چی بخوانم که ندانی ؟ برای سیر کردن نگاه عمر نوح از کی طلب کنم ؟ رهگذر قشنگ من دست هات را کی بگیرم ؟ برای خنده هات کی بمیرم ؟ "عباس معروفی"

ادامه مطلب  

کار در خانه برای خانم ها  

چاپ سیلک روی نایلون تبلیغاتی و پلاستیک فروشگاهی را میتوان یک کار خانگی پردرآمد برای بانوان و یک شغل پردرآمد کوچک برای آقایان در نظر گرفت دستگاه چاپ سیلک دستی قابلیت چاپ روی همه سطوح صاف را دارد دستگاه چاپ سیلک دستی همان میز نور شابلون سازی است که به آن دستگاه چاپ خانگی هم گفته میشود علاوه بر دستگاه چاپ دستی برای شروع شغل در خانه به مواد اولیه چاپ سیلک و رنگ چاپ سیلک هم نیاز استبا چاپ سیلک روی تی شرت , پارچه , لباس و شال , جعبه , مقوا ,ساک دستی , م

ادامه مطلب  

کار در خانه برای خانم ها  

چاپ سیلک روی نایلون تبلیغاتی و پلاستیک فروشگاهی را میتوان یک کار خانگی پردرآمد برای بانوان و یک شغل پردرآمد کوچک برای آقایان در نظر گرفت دستگاه چاپ سیلک دستی قابلیت چاپ روی همه سطوح صاف را دارد دستگاه چاپ سیلک دستی همان میز نور شابلون سازی است که به آن دستگاه چاپ خانگی هم گفته میشود علاوه بر دستگاه چاپ دستی برای شروع شغل در خانه به مواد اولیه چاپ سیلک و رنگ چاپ سیلک هم نیاز استبا چاپ سیلک روی تی شرت , پارچه , لباس و شال , جعبه , مقوا ,ساک دستی , م

ادامه مطلب  

زمستان...  

عشق تو را در زمستان به یاد می آورمو دعا می کنم باراندر سرزمینی دیگر بباردبرفبر شهری دیگر بریزدو خدازمستان را از تقویم خود پاک کندچگونه خواهم توانست زمستان راپس از تو تاب آورم نمی دانم...نزار قبانیاز کتاب «در بندر آبی چشمانت...»

ادامه مطلب  

زمستان...  

عشق تو را در زمستان به یاد می آورمو دعا می کنم باراندر سرزمینی دیگر بباردبرفبر شهری دیگر بریزدو خدازمستان را از تقویم خود پاک کندچگونه خواهم توانست زمستان راپس از تو تاب آورم نمی دانم...نزار قبانیاز کتاب «در بندر آبی چشمانت...»

ادامه مطلب  

شور چشمانت  

شور چشمانت عجب دلشوره بر پا می کندراز این آشفته را هر بار ، افشا می کندبی گمان برق نگاهت ، با کمی بر هم زدن وقت دل دل گشتنم ، مشت مرا وا می کندماجرای شورش عزم نگاهت ، همچنان عدّه ای را دست کم ، راهی صحرا می کندوانمودم را نبین ، من هم مثالِ شاعرانچشم سرگردانی ام ، این پا و آن پا می کنداینکه با آن کوه صبرَت ، هی صبوری می کنیفکر بغضم کرده ای با فتنه غوغا می کند ؟بغض وقتی ول شود در این گلو ، بیچاره اماشک هم نقش خودش را باز، اجرا می کندفکر این عاشق

ادامه مطلب  

کار پردرآمد در منزل  

یکی از کارهای خانگی پردرآمد و کم هزینه که برای کار در منزل هم مناسب است کار چاپ سیلک خانگی است که با آن میتوان روی تیشرت , لباس , پارچه , لباس نوزاد , شال و روسری , نایلون و مشماع چاپ نموددستگاه چاپ سیلک خانگی بسیار کم حجم و کوچک است و در یک فضای کوچک قابل استفاده می باشد علاوه بر دستگاه چاپ خانگی به لوازم چاپ سیلک و رنگ چاپ سیلک هم نیاز داریمچاپ سیلک را علاوه بر بانوان که برای شغل خانگی پردرآمد استفاده می کنند آقایان هم می توانند برای شغل دوم خان

ادامه مطلب  

کار پردرآمد در منزل  

یکی از کارهای خانگی پردرآمد و کم هزینه که برای کار در منزل هم مناسب است کار چاپ سیلک خانگی است که با آن میتوان روی تیشرت , لباس , پارچه , لباس نوزاد , شال و روسری , نایلون و مشماع چاپ نموددستگاه چاپ سیلک خانگی بسیار کم حجم و کوچک است و در یک فضای کوچک قابل استفاده می باشد علاوه بر دستگاه چاپ خانگی به لوازم چاپ سیلک و رنگ چاپ سیلک هم نیاز داریمچاپ سیلک را علاوه بر بانوان که برای شغل خانگی پردرآمد استفاده می کنند آقایان هم می توانند برای شغل دوم خان

ادامه مطلب  

Take my past and take my sins  

- شهامت از آن آنان است که خودشان را یک روز صبح در آینه نگاه می کنند و روشن
و صریح این عبارت را به خودشان می گویند، فقط به خودشان : "آیا من حق
اشتباه کردن دارم؟" فقط همین چند واژه ... شهامت نگاه کردن به زندگی خود از
رو به رو ... و هیچ هماهنگی و سازگاری در آن ندیدن.شهامت همه چیز را
شکستن، همه چیز را زیر و رو کردنبه خاطر خودخواهی؟ خودخواهی محض؟ البته
که نه، نه به خاطر خودخواهی... پس چه؟ غریزه بقا؟ میل به زنده ماندن؟ روشن
بینی؟ ترس از مرگ؟شهامت با

ادامه مطلب  

Take my past and take my sins  

- شهامت از آن آنان است که خودشان را یک روز صبح در آینه نگاه می کنند و روشن
و صریح این عبارت را به خودشان می گویند، فقط به خودشان : "آیا من حق
اشتباه کردن دارم؟" فقط همین چند واژه ... شهامت نگاه کردن به زندگی خود از
رو به رو ... و هیچ هماهنگی و سازگاری در آن ندیدن.شهامت همه چیز را
شکستن، همه چیز را زیر و رو کردنبه خاطر خودخواهی؟ خودخواهی محض؟ البته
که نه، نه به خاطر خودخواهی... پس چه؟ غریزه بقا؟ میل به زنده ماندن؟ روشن
بینی؟ ترس از مرگ؟شهامت با

ادامه مطلب  

Take my past and take my sins  

- شهامت از آن آنان است که خودشان را یک روز صبح در آینه نگاه می کنند و روشن
و صریح این عبارت را به خودشان می گویند، فقط به خودشان : "آیا من حق
اشتباه کردن دارم؟" فقط همین چند واژه ... شهامت نگاه کردن به زندگی خود از
رو به رو ... و هیچ هماهنگی و سازگاری در آن ندیدن.شهامت همه چیز را
شکستن، همه چیز را زیر و رو کردنبه خاطر خودخواهی؟ خودخواهی محض؟ البته
که نه، نه به خاطر خودخواهی... پس چه؟ غریزه بقا؟ میل به زنده ماندن؟ روشن
بینی؟ ترس از مرگ؟شهامت با

ادامه مطلب  

Take my past and take my sins  

- شهامت از آن آنان است که خودشان را یک روز صبح در آینه نگاه می کنند و روشن
و صریح این عبارت را به خودشان می گویند، فقط به خودشان : "آیا من حق
اشتباه کردن دارم؟" فقط همین چند واژه ... شهامت نگاه کردن به زندگی خود از
رو به رو ... و هیچ هماهنگی و سازگاری در آن ندیدن.شهامت همه چیز را
شکستن، همه چیز را زیر و رو کردنبه خاطر خودخواهی؟ خودخواهی محض؟ البته
که نه، نه به خاطر خودخواهی... پس چه؟ غریزه بقا؟ میل به زنده ماندن؟ روشن
بینی؟ ترس از مرگ؟شهامت با

ادامه مطلب  

نفرین پارت 59  

درووووووووووووووود بر همگیوقتتون بخیرچطورید با بارون ( خودم که حسابی حال کردم با بارون )خب بابت دیر شدن ببخشید... اخر اون هفته و اول این هفته شهادت بود و نمیشد اپ کردبعدش هم که من شدید درگیر شدم .. برا همین دیر شدولی خب حسابی خوبه این پارت .... رمزش هم همون رمز قبلی هستامیدوارم دوسش داشته باشیننفرین 59 خب فعلابدروووووووووووووووووووووود

ادامه مطلب  

فروش دستگاه چاپ نایلون  

فروش دستگاه چاپ سیلک دستی و اتوماتیک با آموزش رایگان و لوازم چاپ سیلک توانایی چاپ روی کیسه نایلون , مشماع , پلاستیک و تی شرت , لباس , پارچه , جعبه و مقوا چاپ نایلون و تیشرت و مشماع با دستگاه چاپ سیلک انجام میشود بجز دستگاه چاپ برای چاپ نایلون به شابلون آماده , کلیشه چا پ , لاک حساس , گیره مخصوص چاپ و کاردک بهمراه رنگ مخصوص چاپ نایلون نیاز داریم چاپ سیلک نایلون را میتوان یکی از مشاغل پردرآمد و کم هزینه در ایران دانست که علاوه بر درآمد بالا بسیار زود

ادامه مطلب  

فروش دستگاه چاپ نایلون  

فروش دستگاه چاپ سیلک دستی و اتوماتیک با آموزش رایگان و لوازم چاپ سیلک توانایی چاپ روی کیسه نایلون , مشماع , پلاستیک و تی شرت , لباس , پارچه , جعبه و مقوا چاپ نایلون و تیشرت و مشماع با دستگاه چاپ سیلک انجام میشود بجز دستگاه چاپ برای چاپ نایلون به شابلون آماده , کلیشه چا پ , لاک حساس , گیره مخصوص چاپ و کاردک بهمراه رنگ مخصوص چاپ نایلون نیاز داریم چاپ سیلک نایلون را میتوان یکی از مشاغل پردرآمد و کم هزینه در ایران دانست که علاوه بر درآمد بالا بسیار زود

ادامه مطلب  

خرید دستگاه چاپ نایلون  

دستگاه چاپ روی نایلون تبلیغاتی فروشگاهی همان دستگاه چاپ سیلک است که برای چاپ روی مشماع , تیشرت و لباس و پلاستیک هم مناسب است چاپ سیلک دو مدل دستی و اتوماتیک دارد دستگاه چاپ سیلک دستی برای کار در خانه و شغل کوچک خانگی قابل استفاده است دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک را چاپخانه داران برای چاپ روی تعداد بالا و کارهای صنعتی استفاده می کنند کیفیت چاپ دستگاه دستی و اتوماتیک تقریبا مشابه است ولی طرز کار دستگاه چاپ سیلک دستی و اتوماتیک متفاوت لوازم مورد ن

ادامه مطلب  

خرید دستگاه چاپ نایلون  

دستگاه چاپ روی نایلون تبلیغاتی فروشگاهی همان دستگاه چاپ سیلک است که برای چاپ روی مشماع , تیشرت و لباس و پلاستیک هم مناسب است چاپ سیلک دو مدل دستی و اتوماتیک دارد دستگاه چاپ سیلک دستی برای کار در خانه و شغل کوچک خانگی قابل استفاده است دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک را چاپخانه داران برای چاپ روی تعداد بالا و کارهای صنعتی استفاده می کنند کیفیت چاپ دستگاه دستی و اتوماتیک تقریبا مشابه است ولی طرز کار دستگاه چاپ سیلک دستی و اتوماتیک متفاوت لوازم مورد ن

ادامه مطلب  

نفرین پارت 64  

درود بر همگی وقتتون بخیرسال نو همگی مبارک ... سال پر از شادی و آرامش براتون ارزومندم ( و برای خودم که بموقع اپ کنم دیه)واقعا حرفی ندارم بگم ... بجز ... ببخشید خییییییییییییییییلی زیادنفرین 64تا درودی دیگربدروووووووووووووووووووووووووووود

ادامه مطلب  

قیمت دستگاه چاپ روی نایلون  

دستگاه چاپ نایلون و مشماع و تی شرت همان دستگاه چاپ سیلک است که در مدل های دستی و اتوماتیک تولید و عرضه می گردد با چاپ سیلک می توان روی پارچه , لباس , پوشه , چوب , ساک دستی , جعبه , مقوا , شیشه و برد هم چاپ نمود دستگاه چاپ روی نایلون دستی را می توان در یک فضای کوچک حتی در خانه مورد استفاده قرار داد به این دستگاه , دستگاه چاپ خانگی هم می گویند زیرا برای شغل خانگی و کار در خانه هم قابل استفاده است چاپ آرم , طرح , نوشته , عکس , لوگو و تبلیغات روی کیسه نایلون ف

ادامه مطلب  

قیمت دستگاه چاپ روی نایلون  

دستگاه چاپ نایلون و مشماع و تی شرت همان دستگاه چاپ سیلک است که در مدل های دستی و اتوماتیک تولید و عرضه می گردد با چاپ سیلک می توان روی پارچه , لباس , پوشه , چوب , ساک دستی , جعبه , مقوا , شیشه و برد هم چاپ نمود دستگاه چاپ روی نایلون دستی را می توان در یک فضای کوچک حتی در خانه مورد استفاده قرار داد به این دستگاه , دستگاه چاپ خانگی هم می گویند زیرا برای شغل خانگی و کار در خانه هم قابل استفاده است چاپ آرم , طرح , نوشته , عکس , لوگو و تبلیغات روی کیسه نایلون ف

ادامه مطلب  

قیمت انواع دستگاه چاپ سیلک  

قیمت دستگاه چاپ سیلک بر حسب دستی یا اتوماتیک بودن و حداکثر سایز چاپ متفاوت است دستگاه چاپ سیلک دستی همان میز نور شابلون سازی است که تا مرحله ساخت کلیشه را انجام میدهد اما دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک تمام مراحل چاپ را اتوماتیک انجام میدهدبرای چاپ خانگی و تعداد محدود باید از دستگاه چاپ سیلک دستی استفاده نمود که به آن در اصطلاح دستگاه چاپ خانگی هم می گویند چاپ خانگی برای راه اندازی شغل کوچک خانگی و کار در خانه قابل استفاده است چاپ سیلک اتوماتیک ر

ادامه مطلب  

قیمت انواع دستگاه چاپ سیلک  

قیمت دستگاه چاپ سیلک بر حسب دستی یا اتوماتیک بودن و حداکثر سایز چاپ متفاوت است دستگاه چاپ سیلک دستی همان میز نور شابلون سازی است که تا مرحله ساخت کلیشه را انجام میدهد اما دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک تمام مراحل چاپ را اتوماتیک انجام میدهدبرای چاپ خانگی و تعداد محدود باید از دستگاه چاپ سیلک دستی استفاده نمود که به آن در اصطلاح دستگاه چاپ خانگی هم می گویند چاپ خانگی برای راه اندازی شغل کوچک خانگی و کار در خانه قابل استفاده است چاپ سیلک اتوماتیک ر

ادامه مطلب  

نفرین پارت 63  

دروووووووووووووود برهمگیوقتتون بخیر بابت این مدت طولانی ( که باز منتظر شدین) معذرت ...واقعا حالم خوب نبود و کمی مابقی چیزها هم درگیرم کرداین پارت هم باران بهاری عزیزم ترجمه کرده و بابت ترجمه واقعا ممنونم ازش... باوجود کلی درگیری و کلاس که داشت محبت کرد بهم و ترجمه کردنفرین 63تا درودی دیگربدرووووووووووووووووووووووووووود

ادامه مطلب  

خرید دستگاه چاپ خانگی  

دستگاه چاپ خانگی مسطح که به آن دستگاه چاپ سیلک اسکرین دستی هم می گویند همان میز نور چاپ سیلک است که ساخت شابلون چاپ سیلک را انجام میدهد دستگاه چاپ خانگی سیلک را می توان در منزل و برای کار در خانه و راه اندازی شغل خانگی و یا کسب و کار کوچک پردرآمد در نظر گرفت برای شروع چاپ سیلک خانگی علاوه بر دستگاه به لوازم چاپ سیلک هم نیاز داریم مواد اولیه چاپ سیلک خانگی شامل شابلون خام یا کلیشه چاپ , لاک حساس شابلون سازی , گیره مخصوص چاپ و کاردک بهمراه رنگ مخص

ادامه مطلب  

خرید دستگاه چاپ خانگی  

دستگاه چاپ خانگی مسطح که به آن دستگاه چاپ سیلک اسکرین دستی هم می گویند همان میز نور چاپ سیلک است که ساخت شابلون چاپ سیلک را انجام میدهد دستگاه چاپ خانگی سیلک را می توان در منزل و برای کار در خانه و راه اندازی شغل خانگی و یا کسب و کار کوچک پردرآمد در نظر گرفت برای شروع چاپ سیلک خانگی علاوه بر دستگاه به لوازم چاپ سیلک هم نیاز داریم مواد اولیه چاپ سیلک خانگی شامل شابلون خام یا کلیشه چاپ , لاک حساس شابلون سازی , گیره مخصوص چاپ و کاردک بهمراه رنگ مخص

ادامه مطلب  

کلیشه سازی  

ساخت کلیشه انواع مختلفی دارد کلیشه ژلاتینی برای ساخت کلیشه کارتن سازی و کلیشه دستگاه چاپ سیلک , کلیشه فلزی برای کلیشه طلاکوب و تامپو و کلیشه داغی کلیشه سازی با دستگاه کلیشه سازی و لوازم کلیشه سازی بهمراه آموزش ساخت کلیشه با میز نور کلیشه سازی انجام میشود برای ساخت کلیشه فلزی به نایلوپرینت و برای ساخت کلیشه ژلاتینی به ژلاتین 5 میل نیاز داریم کاغذ کالک , اسپری کلیشه سازی و چسب دوطرفه هم مورد نیاز است ساخت کلیشه مانند ساخت مهر و به همان سادگی ب

ادامه مطلب  

کلیشه سازی  

ساخت کلیشه انواع مختلفی دارد کلیشه ژلاتینی برای ساخت کلیشه کارتن سازی و کلیشه دستگاه چاپ سیلک , کلیشه فلزی برای کلیشه طلاکوب و تامپو و کلیشه داغی کلیشه سازی با دستگاه کلیشه سازی و لوازم کلیشه سازی بهمراه آموزش ساخت کلیشه با میز نور کلیشه سازی انجام میشود برای ساخت کلیشه فلزی به نایلوپرینت و برای ساخت کلیشه ژلاتینی به ژلاتین 5 میل نیاز داریم کاغذ کالک , اسپری کلیشه سازی و چسب دوطرفه هم مورد نیاز است ساخت کلیشه مانند ساخت مهر و به همان سادگی ب

ادامه مطلب  

شغل دوم , چاپ پلاستیک و نایلون  

چاپ روی کیسه پلاستیک تبلیغاتی فروشگاه ها و نایلون و مشماع را می توان در یک فضای کوچک حتی در خانه بعنوان شغل دوم و یا شغل اصلی در نظر گرفت که با دستگاه چاپ سیلک انجام میشود چاپ سیلک دستی یا همان دستگاه چاپ خانگی برای شروع یک شغل کوچک و پردرآمد و حتی شغل خانگی و کار در منزل قابل استفاده است با چاپ سیلک می توان روی تی شرت , پارچه , لباس و جعبه , مقوا , ساک دستی و همه سطوح صاف چاپ زدبرای راه اندازی شغل چاپ سیلک علاوه بر دستگاه به لوازم چاپ سیلک , رنگ مخص

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >